Audi A3  Start och körning  Köra  Starta och stänga av motorn (bilar med tändningslås)
Gäller för bilar: med mekaniskt tändningslås
Tändningen slås på och motorn startas med nyckeln i tändningslåset.
Rattspärr
Om det inte går att vrida på ratten har rattspärren aktiverats.
Förutsättning för att kunna låsa rattspärren: Väljarspaksläget P (automatväxellåda*) är ilagt.
Aktivera rattspärren genom att vrida på ratten när tändningen är avslagen, tills ratten spärras.
Inaktivera rattspärren genom att sätta i tändningsnyckeln i låset, vrida på nyckeln i -pilens riktning- och samtidigt vrida på ratten.
Slå på/av tändningen respektive förglöda
Slå på tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läge -1-.
Slå av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läge -0-.
När tändningen är påslagen förglöds dieselbilar .
Starta motorn
Din bil är utrustad med startautomatik. När du har vridit tändningsnyckeln i läge -2- startar motorn automatiskt.
Manuell växellåda: trampa ned kopplingspedalen helt och ställ växelspaken i neutralläge.
Automatisk växellåda: trampa på bromspedalen och flytta väljarspaken till läge P eller N.
Vrid tändningsnyckeln kort till läge -2-. Tändningsnyckeln återgår automatiskt till läge -1-. Trampa inte på gaspedalen i denna situation.
När motorn startas kopplas större elförbrukare av temporärt.
Vid dieselmotorer och låg temperatur kan det förekomma att motorn startar med viss tidsfördröjning. Därför måste kopplingspedalen (manuell växellåda) resp. bromspedalen (automatväxellåda) trampas ända tills motorn startar. Kontrollampan lyser under förglödningen.
Förglödningstiden bestäms av kylvätskans temperatur och av yttertemperaturen. När motorn är driftvarm eller vid en yttertemperatur över +8°C lyser kontrollampan i cirka 1 sekund. Detta betyder att motorn kan startas direkt utan förglödning.
Om motorn inte startar direkt: Avbryt startförsöket genom att vrida tändningsnyckeln till läge -0- och gör ett nytt försök efter cirka 30 sekunder.
Start-stoppsystem*
Beakta informationerna på Länk.
Automatstart fel
Om kontrollampan  (bensinmotor) resp. (dieselmotor) lyser och hjälpmeddelandet Motorstartsystem: Störung. Service aufsuchen (Motorstartsystem: Störning. Uppsök verkstad) visas, föreligger en störning i startautomatiken.
För att starta motorn, håll tändningsnyckeln i läge -2- tills motorn går igång.
Kör snarast till en auktoriserad verkstad och åtgärda felet.
VIKTIGT!
  • Låt aldrig motorn vara i gång i oventilerade lokaler - förgiftningsrisk!
  • Dra aldrig ut nyckeln ur tändningslåset så länge bilen är i rörelse. Då aktiveras rattspärren och du kan inte längre styra bilen - olycksrisk!
  • Ta alltid med tändningsnyckeln när du lämnar bilen - även bara för ett kort ögonblick. Speciellt viktigt är detta om barn lämnas ensamma i bilen. Barnen kan annars råka starta motorn eller någon elektrisk utrustning (till exempel elfönsterhissar) - olycksrisk!
  • Lämna aldrig barn eller hjälpbehövande personer kvar i bilen ensamma. Dörrarna kan låsas med fjärrmanövernyckeln, så att personer i bilen i en nödsituation inte kan ta sig ut själva. Beroende på årstiden kan också personer som är kvar i bilen ju utsättas för mycket hög eller låg temperatur.
Se upp!
Undvik höga motorvarvtal, fullgas och kraftig motorbelastning så länge motorn inte har uppnått normal drifttemperatur – risk för motorskada!
Miljökommentar
Varmkör inte motorn på tomgång. Kör iväg direkt. Då undviker du onödiga utsläpp.
Anvisning
  • Om det går trögt att vrida tändningsnyckeln till läge -1-, vrid lite på ratten för att avlasta rattspärren.
  • När motorn är kall kan det direkt efter start uppstå ett kortvarigt slamrande ljud på grund av att oljetrycket ännu inte har byggts upp i de hydrauliska ventillyftarna. Detta är normalt och därför helt ofarligt.
  • Om bilens batteri har varit bortkopplat måste man vänta i cirka 5 sekunder i nyckelläge -1- innan motorn kan startas.
  • Bilar med automatväxellåda: När tändningen har slagits av kan nyckeln bara dras ut om växelväljaren står i läge ”P” (parkeringsläge). Därefter är växelväljaren spärrad.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.