Audi MMI  Rozrywka  Odtwarzanie mediów
Warunek: źródło sygnału zostało wybrane.
Wybrać: przycisk MEDIA > przycisk sterujący Nastawienia.
W zależności od aktywnego źródła sygnału i od medium pamięci, mogą zostać wybrane następujące nastawienia:
Nastawienia dźwięku
Patrz Link.
Poziom sygnału wejściowego
Warunek: zewnętrzne urządzenie odtwarzające jest podłączone za pomocą wtyczki zapadkowej jack 3,5 mm*/AV*/przewodu łączącego iPod (plus)* Link.
Poziom głośności zewnętrznego odtwarzacza zostaje dopasowany w MMI. Najlepiej nastawić poziom głośności w zewnętrznym odtwarzaczu na 70 % maksymalnego poziomu.
Odtwarzanie losowe
Wszystkie pliki z listy odtwarzania będą odtwarzane i wyświetlane przy włączonej funkcji w kolejności losowej.
Powtarzanie utworu
Przy włączonej funkcji aktualny utwór z listy odtwarzania zostanie powtórzony.
Nastawienia obrazu wideo
Format obrazu
Zalecane jest ustawienie auto dla proporcji strony.
Proporcja strony
Informacja
auto
System MMI identyfikuje format obrazu źródła i przedstawia obraz w optymalnych proporcjach strony. Zależnie od formatu źródła i zamontowanego wyświetlacza MMI, na krawędziach strony mogą pojawiać się czarne paski.
zoom
Obraz zostaje powiększony na całym wyświetlaczu MMI. Wyłączyć funkcję, kiedy obraz jest zniekształcony.
cinemascope
Stosować to ustawienie dla filmów w formacie kinowym 21:9. Na górnej/dolnej krawędzi na wyświetlaczu MMI pojawią się czarne paski.
original
Obraz zostanie pokazany w proporcjach oryginalnego formatu. Wybrać tę opcję, kiedy obraz z opcją auto jest zniekształcony albo fragment obrazu jest odcięty.
4:3
Obraz zostaje ustalony przy proporcjach strony 4:3. Na krawędziach stron na wyświetlaczu MMI pojawiają się czarne paski.
16:9
Obraz zostaje ustalony przy proporcjach strony 16:9. Przy górnej/dolnej krawędzi strony na wyświetlaczu MMI pojawiają się czarne paski.
System AV: systemy PAL, NTSC albo auto mogą zostać nastawione dla zewnętrznie podłączonego urządzenia odtwarzającego. Taki sam system musi być również nastawiony w urządzeniu odtwarzającym. Nieprawidłowo nastawiony system AV może być przyczyną dla: złego/braku sygnału obrazu albo braku odtwarzania barw.
Jasność: zmniejszanie/zwiększanie jasności.
Kontrast: zmniejszanie/zwiększanie kontrastu.
Kolor: zmniejszanie/zwiększanie intensywności barwy.
Wyświetlanie pełnego ekranu
Warunek: odtwarzany jest plik wideo i samochód stoi.
Obraz wideo zostaje rozszerzony na całym wyświetlaczu MMI. Aby wyłączyć wskazanie pełnego ekranu, należy nacisnąć przycisk BACK lub dowolny przycisk sterujący. Pojawia się lista rozdziałów.
Wyświetlanie menu DVD
Warunek: odtwarzana jest płyta DVD wideo i samochód stoi.
Menu główne DVD zostanie pokazane na wyświetlaczu MMI. Aby wybrać jeden z punktów menu, poruszyć palcem na powierzchni obsługi MMI touch i nacisnąć pokrętło sterujące.
Ścieżka audio
Warunek: odtwarzana jest płyta DVD wideo.
Ścieżkę audio (język i format audio) można nastawić ręcznie. Dostępność języka i formatu audio jest zależna od płyty DVD wideo.
Podtytuł
Warunek: odtwarzana jest płyta DVD wideo.
Podtytuły do odtwarzania można nastawiać ręcznie. Dostępność języka jest zależna od płyty DVD wideo.
Rozszerzona informacja o utworze
Przy włączonej funkcji i przy otwartej liście odtwarzania wyświetlane są różne informacje dotyczace aktualnego utworu (np. wykonawca, album, dołączona okładka albumu*) oraz bieżący czas odtwarzania i pozostały czas. Po naciśnięciu pokrętła sterującego, w tym widoku można dodatkowo wybrać i potwierdzić nowy utwór, albo w paskach odtwarzania wybrać i potwierdzić położenie odtwarzania aktualnego utworu.
Blokada rodzicielska
Warunek: odtwarzana jest płyta DVD wideo i wpisane zostało hasło (fabrycznie nastawione hasło "1234").
Za pomocą blokady rodzicielskiej można ograniczyć odtwarzanie płyt DVD wideo. Wybrać i potwierdzić stopień zabezpieczenia, np. Stopień 5. Dla blokady rodzicielskiej można nastawić osiem Stopnie zabezpieczenia. Jeżeli dla blokady rodzicielskiej nastawiony zostanie stopień zabezpieczenia, np. Stopień 5*, wszystkie płyty DVD będą odtwarzane przy stopniach zabezpieczenia 1-5. Odtwarzanie płyt wideo DVD, wyposażonych w wyższy stopień, zostanie zablokowane. Za pomocą nastawienia wyłącz wszystkie ograniczenia zostają zniesione.
Za pomocą funkcji Zmień hasło można edytować aktualne hasło.
Napełnianie/usuwanie zawartości Jukeboxu
Patrz Link.
Informacja
  • Obraz wideo jest ze względów bezpieczeństwa wyświetlany dopiero po zatrzymaniu się samochodu. Podczas jazdy przekazywany jest tylko dźwięk wideo.
  • Przy zmianie źródła sygnału w menu Media, funkcje Powtórz tytuł i Odtwarzanie losowe zostają automatycznie wyłączone.
  • Stopnie zabezpieczenia dla Blokada rodzicielska są zgodne ze standardem US, instytucji Motion Picture Association of America (MPAA). Należy pamiętać, że dopuszczenia wiekowe dla płyt wideo DVD w krajach europejskich mogą się różnić.
  • Nie wszystkie płyty wideo DVD są zaopatrzone w blokadę rodzicielską.
  • Jeżeli hasło dla Blokada rodzicielska zostanie kolejno, trzykrotnie błędnie wprowadzone, wprowadzanie hasła zostanie zablokowane na ok. jedną minutę. Hasło można zmienić tylko u partnera Audi.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.