Audi A3  Uruchomienie i jazda  Ogrzewanie i chłodzenie  Układ ogrzewania i klimatyzacji
Dotyczy samochodów: z automatycznym układem klimatyzacji
Pokrętłami nastawia się temperaturę i dmuchawę. Funkcje włącza się/wyłącza po naciśnięciu przycisków. Dioda LED w odpowiednim przycisku świeci się, kiedy funkcja jest włączona.
Ogrzewanie tylnej szyby  Link i ogrzewanie siedzenia  Link zostaną opisane osobno.
Automatyczny układ klimatyzacji
Najlepiej nacisnąć przycisk AUTO i nastawić temperaturę na 22 °C. Nastawioną temperaturę, automatyczny układ klimatyzacji utrzymuje na stałym poziomie. W tym celu, temperatura wypływającego powietrza, zakresy obrotów dmuchawy i podział strumieni powietrza zmieniają się samoczynnie. W trybie grzania, dmuchawa za wyjątkiem funkcji rozmrażania przełącza się na wyższe obroty dopiero, kiedy płyn chłodzący osiągnie wystarczającą temperaturę.
A/C Włączanie/wyłączanie trybu chłodzenia
Tryb chłodzenia zostaje włączony/wyłączony po naciśnięciu przycisku A/C. Przy wyłączonym układzie chłodzenia, powietrze nie jest chłodzone ani osuszane. W ten sposób szyby mogą zaparować. Przy niskich temperaturach zewnętrznych układ chłodzenia wyłącza się automatycznie.
AUTO Włączanie/wyłączanie trybu automatycznego
Po naciśnięciu przycisku AUTO tryb automatyczny zostanie włączony. Kiedy tylko dotknięty zostanie jeden z przycisków związanych z wentylacją, tryb pracy AUTO zostanie wyłączony. Tryb automatyczny zapewnia stałe temperatury we wnętrzu samochodu. Temperatura, objętość i strumienie powietrza są regulowane automatycznie. Kiedy w aktywnym trybie automatycznym przycisk AUTO zostanie krótko naciśnięty, włączy się tryb pracy „eco“ *1). W trybie pracy „eco“* wszystkie ustawienia zostaną skorygowane w pewnym wytłumieniem, w ten sposób zaoszczędzone zostaje paliwo. Tryb pracy „eco“ * zostanie pokazany na wyświetlaczu panelu obsługi symbolem eco. Po ponownym naciśnięciu przycisku AUTO następuje wyjście z trybu „eco“ *.
/ Nastawianie temperatury
Temperatura jest nastawiana dwoma pokrętłami, osobno dla strony kierowcy i przedniego pasażera. Temperaturę można nastawiać w zakresie +16 °C do +28 °C. Poza tym zakresem, na wyświetlaczu układu klimatyzacji pojawia się LO albo HI. W obu położeniach skrajnych układ klimatyzacji pracuje ciągle z maksymalną wydajnością chłodzenia lub grzania. Regulacja temperatury nie jest wtedy możliwa.
Synchronizacja: po naciśnięciu przycisku AUTO przez 2 sekundy, nastawienie temperatury dla strony kierowcy zostanie przeniesione dla strony pasażera. Obowiązuje to dla zmiany temperatury po stronie pasażera.
Nastawianie dmuchawy
Aby uniknąć zaparowania szyb, dmuchawę należy pozostawić włączoną na niższym zakresie. Przepływ powietrza wypływającego z dmuchawy można dopasować ręcznie, w zależności od potrzeb. Aby dmuchawę można było regulować automatycznie, nacisnąć przycisk AUTO.
Nastawianie strumieni powietrza
Przyciskami , i można nastawiać strumienie powietrza. Aby strumienie powietrza można było regulować automatycznie, nacisnąć przycisk AUTO.
Okrągłe wyloty powietrza są regulowane w kokpicie Link.
Aby w wilgotnej porze roku uniknąć zaparowania przedniej szyby, zaleca się otworzyć boczne wyloty powietrza, odchylić je na bok i wybrać ustawienie „Spot“ Link.
W celu ogrzewania tyłu samochodu, pod przednimi siedzeniami znajdują się wyloty w podłodze a na końcu konsoli środkowej regulowane wyloty powietrza.
Włączanie/wyłączanie rozmrażania
Przednia szyba i szyby boczne zostają rozmrożone lub osuszone możliwie szybko. Maksymalny strumień powietrza wypływa zazwyczaj z wylotów poniżej przedniej szyby. Zamknięty obieg powietrza zostanie wyłączony. Regulacja temperatury następuje automatycznie. W położeniu , zależnie od temperatury otoczenia automatycznie włącza się tryb chłodzenia A/C.
Po naciśnięciu przycisku AUTO rozmrażanie zostanie wyłączone.
Włączanie/wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza
Zamknięty obieg powietrza można włączać ręcznie albo automatycznie*.
  • Włączanie/wyłączanie ręcznie sterowanego zamkniętego obiegu powietrza: nacisnąć przycisk . Włączone, świeci się dioda LED.
  • Automatyczny* zamknięty obieg powietrza: w MMI należy w tym celu uaktywnić automatyczny zamknięty obieg powietrza. Wybrać: przycisk MENU > Car > przycisk sterujący Systemy* > Klimat > Automatyczny zamknięty obieg powietrza. Czujnik jakości powietrza dostosowany do spalin silnika wysokoprężnego i benzynowego, w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza automatycznie włącza/wyłącza zamknięty obieg powietrza.
W zamkniętym obiegu powietrza, powietrze we wnętrzu samochodu jest cyrkulowane i filtrowane. W ten sposób, w znacznej mierze układ zabezpiecza przed dostępem zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza samochodu. Podczas przejazdu przez tunele albo w korkach ulicznych, najlepiej włączyć zamknięty obieg powietrza OSTRZEŻENIE.
Zamknięty obieg powietrza zostanie wyłączony po naciśnięciu przycisku  albo AUTO albo .
Podczas jazdy wstecz, przy zimnym silniku nastąpi przełączenie na zamknięty obieg powietrza.
OSTRZEŻENIE
Zamkniętego obiegu powietrza nie należy pozostawiać włączonego przez dłuższy czas, ponieważ wtedy nie dopływa świeże powietrze i właśnie przy włączonym układzie klimatyzacji szyby mogą ulec zaparowaniu - niebezpieczeństwo wypadku!
1) Nie we wszystkich wersjach wykonania ta funkcja jest dostępna.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.