Audi A5/S5   Användning   Varmt och kallt  Klimatanläggning
Klimatautomatik: Reglage
Bild 1 Klimatautomatik: Reglage
Komfortklimatautomatik för 3 klimatzoner*: Reglage
Bild 2 Komfortklimatautomatik för 3 klimatzoner*: Reglage
Vi rekommenderar att du trycker på AUTO-knappen och ställer in temperaturen på 22 °C.
Funktionerna slås på och av genom tryck på knapparna. Med reglaget ställer man in temperatur, fläktvarvtal och luftfördelning. Dioden i respektive knapp lyser vid påslagen funktion. Inställningarna visas några sekunder på radio- resp. MMI*-displayen.
Vid komfortklimatautomatik för 3 klimatzoner* kan förar- och passagerarsidan ställas in separat. Inställningarna visas dessutom på klimatanläggningens display.
OFFSlå på/av klimatanläggningen
Klimatanläggningen slås på/av med OFF-knappen. Den kopplas även in när du trycker på regulatorn. Vid avslagen klimatanläggning spärras lufttillförseln utifrån.
AC Slå på/av kyldriften
Vid avslagen kyldrift kyls luften inte ner och avfuktas inte. Det kan då bli imma på rutorna. Vid yttertemperaturer under noll grader slås kyldriften av automatiskt.
Slå på/av cirkulationsdriften
Vid cirkulationsdriften cirkuleras och filtreras luften i kupéutrymmet. Därmed förhindras i stort sett att förorenad luft tränger in i kupéutrymmet utifrån. Vi rekommenderar att du slår på cirkulationsdriften när du kör genom en tunnel eller står i en bilkö VIKTIGT!.
Genom att trycka på AUTO eller FRONT slås cirkulationsdriften av.
AUTO Slå på automatikdriften
Automatikdriften skapar konstanta temperaturer i kupéutrymmet. Lufttemperaturen, luftmängden och luftfördelningen regleras automatiskt.
Ställa in temperatur
Temperaturen kan ställas in på mellan +16 °C och +28 °C. Utanför detta område visas LO eller HI på klimatanläggningens display. I båda ändlägena arbetar klimatanläggningen kontinuerligt med maximal kyl- respektive värmeeffekt. Då sker ingen temperaturreglering.
Ställa in fläkten
Du kan manuellt anpassa den luftmängd som kommer från fläkten efter dina önskemål. För att fläkten ska regleras automatiskt, tryck på AUTO-knappen.
Ställa in luftfördelning
Du kan ställa in manuellt ur vilka munstycken luften ska strömma ut. För att luftfördelningen ska regleras automatiskt, tryck på AUTO-knappen.
Ställa in* stolsvärme
När du trycker på knappen är stolsvärmen inställd på högsta läget 3. Temperaturnivån kan avläsas från lysdioderna. Sänk temperaturen genom att trycka på knappen en gång till. Stäng av stolsvärmen genom att trycka på knappen så många gånger att inga lysdioder lyser längre.
Stolsvärmen regleras automatiskt ned från nivå 3 till nivå 2 efter tio minuter.
Ställa in sätesventilation*
När du trycker på knappen är sätesventilationen inställd på högsta läget 3. Ventilationsläget kan avläsas från lysdioderna. Minska på ventilationen genom att trycka på knappen en gång till. Stäng av sätesventilationen genom att trycka på knappen så många gånger att inga lysdioder lyser längre.
FRONT Slå på/av avfrostningen
Imma och frost på vindrutan och sidorutorna försvinner snabbast möjligt. Luftmängden är maximal och strömmar till största delen ut ur munstyckena under framrutan. Cirkulationsdriften slås av. Temperaturregleringen sker automatiskt.
Genom att trycka på AUTO-knappen slås avfrostningen av.
REAR Slå på/av bakruteuppvärmningen
Bakruteuppvärmningen fungerar endast när motorn är igång och slås av automatiskt efter några minuter beroende på yttertemperatur.
För att bakruteuppvärmningen ska vara påslagen konstant, tryck på REAR i mer än 2 sekunder. Denna inställning sparas ända tills tändningen slås av.
Luftmunstycken
Med de räfflade rattarna kan de mellersta och yttre luftmunstyckena på förarplatsen öppnas och stängas. Med spakarna kan munstyckenas utströmningsriktning ändras.
Vid komfortklimatautomatik för 3 klimatzoner* kan lufttemperaturen i baksätet ställas in varmare eller kallare genom att vrida på den högra räfflade ratten mot rött eller blått.
VIKTIGT!
  • Du bör inte ha cirkulationsdriften påslagen någon längre tid, eftersom ingen friskluft tillförs och rutorna då kan imma igen om kyldriften är avstängd - olycksrisk!
  • Personer med nedsatt smärt- och temperaturförnimmelse kan få brännskador av stolsvärmen. Dessa personer får inte använda stolsvärmen - risk för skador!
Se upp!
För att värmeelementen för stolsvärmen inte ska skadas, bör man undvika att stå på knä i sätena eller punktbelasta dem på annat sätt.
Anvisning
Sätesvärmen arbetar bara när sittplatsen belastas av kroppstyngden. En belastning genom föremål som har placerats på sittplatsen kan vara tillräcklig för att slå på stolsvärmen.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.