Audi RS Q3   Obsluha   Topení a větrání  Klimatizace
Platí pro vozidla: s automatickou komfortní klimatizací
Doporučujeme stisknout tlačítko AUTO a nastavit teplotu na 22 °C.
Funkce se zapínají/vypínají stisknutím tlačítek. LED v příslušných tlačítkách svítí při zapnuté funkci.
OFF Zapnutí/vypnutí klimatizace
Klimatizace se zapíná/vypíná tlačítkem OFF. U vypnuté klimatizace se uzavře přívod vzduchu zvenčí.
A/C Zapnutí/vypnutí chlazení
Při vypnutém režimu chlazení se nasávaný vnější vzduch nechladí a neodvlhčuje. Proto se mohou zamlžit skla. Je-li vnější teplota pod bodem mrazu, automaticky se režim chlazení vypne.
Zapnutí/vypnutí režimu recirkulace
Režim recirkulace zapnete stisknutím tlačítka . Spodní dioda LED v tlačítku svítí. V režimu recirkulace obíhá vzduch uvnitř vozidla a filtruje se. Tím se do značné míry brání vniknutí znečistěného vnějšího vzduchu do vnitřního prostoru vozidla. Doporučujeme zapnout režim recirkulace při průjezdu tunelem nebo v dopravní zácpě POZOR!.
Režim recirkulace se vypíná stisknutím tlačítka AUTO nebo .
Režim automatické recirkulace zapnete opakovaným stisknutím tlačítka . Horní dioda LED v tlačítku svítí. Režim recirkulace se automaticky zapne při studeném motoru, když couváte. Při vypnutém chlazení (A/C) a výrazných záporných teplotách je automatická recirkulace časově omezena.
AUTO Zapnutí/vypnutí automatického provozu
Automatický provoz zajišťuje konstantní teplotu ve vnitřním prostoru vozidla. Teplota vzduchu, množství vzduchu a jeho rozdělení se regulují automaticky.
Nastavení teploty
Vnitřní teplotu můžete nastavovat levým/pravým otočným regulátorem pro řidiče/spolujezdce. Teplotu lze nastavit v rozsahu od +16 °C do 28 °C. Mimo tuto nastavenou oblast se na displeji klimatizace zobrazuje LO nebo HI. V obou koncových polohách běží klimatizace neustále s maximálním chladicím, resp. topným výkonem. Teplota není regulována.
-/+ Nastavení množství vzduchu
Množství vzduchu můžete ručně přizpůsobit svým požadavkům. Sepnete-li tlačítko AUTO, množství vzduchu je řízeno automaticky.
// Nastavení rozdělení vzduchu
Ručně můžete zvolit, ze kterých přívodů má být vzduch přiváděn. Tlačítka lze stisknout samostatně i kombinovaně. Sepnete-li tlačítko AUTO, rozdělení vzduchu je řízeno automaticky.
Nastavení vyhřívání sedadel
Když stisknete tlačítko, je vyhřívání sedadla zapnuto na nejvyšší stupeň 3. Stupeň teploty můžete stanovit pomocí diod LED. Teplotu snížíte opětovným stisknutím tlačítka. Pro vypnutí vyhřívánísedadla opakovaně tiskněte tlačítko, až již nebude svítit žádná dioda LED.
Vyhřívání sedadla se po 10 minutách automaticky sníží ze stupně 3 na stupeň 2.
FRONT Zapnutí/vypnutí odmrazování
Čelní sklo i boční skla se co nejrychleji odmrazují, resp. odmlžují. Maximální množství vzduchu proudí převážně z přívodů pod čelním sklem. Režim recirkulace se vypne. Teplotu nastavte na 22 °C nebo vyšší.
Odmrazování se vypíná stisknutím tlačítka AUTO.
REAR Zapnutí/vypnutí vyhřívání zadního skla
Vyhřívání zadního skla funguje jen při běžícím motoru a automaticky se vypne asi po deseti minutách.
Synchronizace
Kokud podržíte tlačítko AUTO stisknuté déle, můžete převzít nastavení teploty na straně řidiče pro stranu spolujezdce. Synchronizace se vypne, jakmile změníte teplotu na straně spolujezdce.
Přívody vzduchu
Vroubkovanými kolečky můžete otevírat a zavírat střední a vnější přívody vzduchu do kabiny, stejně jako ve středové konzole vzadu. Páčkami můžete měnit směr proudění z přívodů.
Přepnutí jednotky teploty
Zobrazení teploty lze přepínat mezi °C a °F. Držte tlačítko stisknuté Obr. 1 a otáčejte spínačem na straně řidiče po 3 sekundy na .
POZOR!
  • Režim recirkulace nenechávejte zapnutý delší dobu, protože se do vozidla nepřivádí čerstvý vzduch a při vypnutém chlazení se mohou okna zamlžit - nebezpečí nehody!
  • Osoby s omezeným vnímáním bolesti nebo teploty se při používání vyhřívání sedadla mohou vystavit popálení. Tyto osoby nesmějí vyhřívání sedadel používat - nebezpečí poranění.
Upozornění!
Abyste nepoškodili topné prvky vyhřívání sedadel, neklekejte na sedadla ani je jinak bodově nezatěžujte.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.