Audi RS Q3   Svépomoc   Pojistky a žárovky  Žárovky
Výměna žárovek vyžaduje odborné dovednosti.
Světlomety LED* a koncová světla LED* jsou bezúdržbové. Pokud je přesto případně nutná výměna žárovky, obraťte se na svůj odborný servis.
Budete-li měnit žárovky v motorovém prostoru sami, mějte na paměti, že motorový prostor je nebezpečná zóna POZOR!.
POZOR!
  • Práce v motorovém prostoru při provozní teplotě motoru vyžaduje zvláštní opatrnost - nebezpečí popálení!
  • Žárovky jsou pod tlakem a mohou při výměně explodovat - nebezpečí poranění!
  • Výbojky* (xenonová světla) nevyměňujte sami! S plynovými výbojkami a s jejich vysokonapěťovými částmi se musí zacházet odborně. Nebezpečí ohrožení života!
  • Při výměně žárovek dávejte pozor, abyste se neporanili o ostré hrany především u krytu světlometu.
Upozornění!
  • Před každou prací na elektrickém zařízení vypněte zapalování - nebezpečí zkratu!
  • Před výměnou žárovky vypněte tlumená, dálková a obrysová, resp. parkovací světla.
  • Postupujte opatrně, abyste žádné části nepoškodili.
Životní prostředí
O způsobu likvidace vadných žárovek se můžete informovat ve svém odborném servisu.
Poznámka
  • V pravidelných intervalech se přesvědčte o funkčnosti všech světelných zařízení ve vozidle, především vnějšího osvětlení. Slouží to nejen vaší vlastní bezpečnosti, ale přispívá to také k bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu.
  • Před výměnou si obstarejte odpovídající žárovky.
  • Na skleněné baňky žárovek nesahejte holou rukou, použijte k tomu kus látky nebo papíru - zanechaný otisk prstu se teplem zapnuté žárovky odpaří, pára se vysráží na odrazné ploše a oslepí reflektor.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.