Audi MMI   Obsługa  Panel obsługi MMI
Edytor znaków
rys. 1 Edytor znaków
  • Wprowadzanie znaków: obrócić pokrętło sterujące strzałką wybierania -1- rys. 1 na dowolny znak. Dokonany wybór zostanie pokazany w pierścieniu wprowadzania -2-. Aby przejąć cel, należy nacisnąć pokrętło sterujące. Wpis pojawia się w polu wprowadzania -13-. Po wprowadzeniu wszystkich znaków, wybrać i potwierdzić OK -5-.
  • Usuwanie znaków: obrócić pokrętło sterujące ze strzałką wybierania na -10- i nacisnąć. Aby usunąć wszystkie znaki w polu wprowadzania, nacisnąć pokrętło sterujące na i przytrzymać, aż wszystkie znaki w polu wprowadzania zostaną usunięte.
  • Wpisywanie znaków specjalnych: nacisnąć przycisk sterujący 0-9 -7- i wpisać za pomocą edytora znaków dowolny znak specjalny (np. myślnik lub kropkę).
  • Pomoc przy wpisywaniu: w niektórych przypadkach, np. w nawigacji*, wybieranie liter jest ograniczone warunkami logicznymi. Oznacza to, że można wybierać tylko te litery, które danym miejscu wyrazu są możliwe.
Zestawienie symboli edytora znaków
Symbole edytora znaków literowo/cyfrowego są szczegółowo objaśnione w poniższej tabeli:
(A) 
(B) Symbol/oznaczenie
(C) Objaśnienie
(A)
(B)
(C)
-1-
Strzałka wyboru
Wybrany znak zostaje zaznaczony na biało i powiększony wewnątrz pierścienia.
-2-
Pierścień wprowadzania
Znak zaznaczony strzałką wybierania zostaje pokazany w powiększeniu.
-3-

Spacja zostaje umieszczona w polu wprowadzania.
-4-

Kursor porusza się w polu wprowadzania do przodu/do tyłu.
-5-
OK
Wpis zostaje potwierdzony.
-6-

Następuje zmiana pisanie liter z małych na duże, albo z dużych na małe.
Dla arabskiego języka menu obowiązuje: pokazane zostaną dodatkowe znaki arabskie.
-7-
0-9/A-Z
Następuje zmiana wprowadzania z liter na cyfry albo z cyfr na wprowadzanie liter.
-8-
ÄÁÂ
Pokazane zostaną znaki specjalne typowe dla języka, albo alfabet cyrylicę.
Dla arabskiego języka menu obowiązuje: następuje przełączenie między wprowadzaniem znaków arabskich i łacińskich.
-9-
Lista
Pojawia się lista z propozycjami.
-10-
Usuwanie
Znak z lewej strony kursora zostaje usunięty.
Dla arabskiego języka menu obowiązuje: przestrzegać kierunku pisma.
-11-
Liczba wpisów
Pojawia się liczba wpisów znalezionych na liście.
-12-
Lista z propozycjami
Np. podczas wprowadzania celu najpierw na liście pojawiają się alfabetycznie duże miasta, a następnie pozostałe miasta.
-13-
Pole wpisywania
Pokazany zostaje aktualny wpis.
-14-
Kursor
Zaznaczone zostaje aktualne położenie edycji.
Dla arabskiego języka menu obowiązuje: pionowa kreska z lewej/z prawej krawędzi kursora wskazuje, gdzie wprowadzony zostanie następny znak.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.