Audi MMI   Obsługa  Ustawienia systemowe
Wybrać: przycisk MENU > przycisk sterujący Setup MMI.
Język
Wskazanie na wyświetlaczu MMI i w systemie informowania kierowcy jak również język informacji nawigacyjnych* i systemu dialogu słownego* można zmieniać.
Liczba dostępnych języków zależy od określonego rynku.
Jednostki miary
Można wybrać następujące jednostki miary na wyświetlaczu MMI i w systemie informowania kierowcy:
 • Prędkość jazdy (km/h albo mph)
 • Odległość (km albo mile)
 • Temperatura (°C albo °F)
 • Ciśnienie (bar albo psi)
 • Zużycie (l/100km, mpg (US), mpg (UK) albo km/l)
 • Pojemność (litr, galon (UK) albo galon (US))
System dialogu słownego
Wskazanie polecenia: wskazanie możliwych poleceń w trakcie zapowiedzi słownej można włącz/wyłącz.
Skrócony dialog: edycja informacji słownej w formie skróconej może zostać włącz/wyłącz.
Sygnał wprowadzania: sygnał wprowadzania beep w trakcie dialogu może zostać włącz/wyłączony.
Poziom głośności systemu dialogu słownego: poziom głośności informacji słownych można nastawiać obracając pokrętło sterujące.
Indywidualne dopasowanie mowy (tylko w stojącym samochodzie): system dialogu słownego można dopasować do głosu lub wymowy użytkownika i w ten sposób polepszyć zdolność identyfikacji systemu dialogu słownego. Indywidualne dopasowanie głosu obejmuje 40 zapowiedzi słownych, składających się z określonych poleceń i ciągów cyfr. Zapamiętane dopasowanie mowy można ponownie usunąć za pomocą funkcji Wyzeruj dopasowanie mowy.
Usuwanie wszystkich znaków głosowych: wszystkie zapisane przez użytkownika znaki głosowe (wypowiedziane nazwy) mogą zostać usunięte.
Ustawienia wyświetlacza
Jaskrawość wyświetlacza: jaskrawość wyświetlacza MMI można nastawić obracając pokrętłem sterującym.
Wyłączenie wyświetlacza*: wyświetlacz może zostać wyłączony ręcznie. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, nacisnąć przycisk dla bezpośredniego wywoływania menu albo przycisk BACK.
Nastawienia fabryczne
Następujące funkcje można przywrócić do nastawień fabrycznych:
 • Nastawienia dźwięku
 • Radio
 • Nastawienia Mediów
 • Jukebox
 • TV/AV*
 • Książka adresowa*
 • Telefon*
 • Bluetooth*
 • Nastawienia Nawigacji*
 • Pamięć nawigacji i pamięć online*
 • System dialogu słownego
Wybrać oddzielnie dowolne funkcje albo opcję Wybieranie wszystkich wpisów. Wybrać i potwierdzić Utworzenie nastawień fabrycznych.
Po przywróceniu Jukebox do nastawień fabrycznych, wszystkie pliki muzyczne/wideo zostaną usunięte i Nastawienia Media zostaną wyzerowane.
Aktualizacja systemu
Za pomocą funkcji update systemu można zaktualizować oprogramowanie MMI (np. dane nawigacyjne*, elektroniczną instrukcję obsługi) przez DVD, USB lub kartę SD.
Dalsze informacje na temat Aktualizacja systemu można znaleźć w internecie, na stronie www.audi.com/bluetooth lub u partnera Audi.
Kodowanie danych
Osobiste dane, np. kontakty w książce adresowej, cele w nawigacji* i znaki głosowe można zabezpieczyć indywidualnym hasłem. W razie wymiany urządzenia, osobiste dane można przenieść do nowego urządzenia MMI tylko za pomocą hasła. Wstępnie nastawione hasło „MMI3G“ jest ważne tak długo, dokóki nie zostanie zastąpione indywidualnym hasłem.
Informacje o wersji programu
Pokazane zostaną informacje dotyczące wersji oprogramowania MMI i bazy danych nawigacyjnych*.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.