Audi MMI   Komunikacja   Telefonowanie  Połączenie telefonu komórkowego przez Bluetooth
Dotyczy samochodów: z telefonem
Wymagania
Samochód nie jedzie i zapłon jest włączony.
Funkcja Bluetooth i widoczność systemu MMI Link i telefonu komórkowego są włączone.
MMI i podłączony telefon komórkowy nie są aktywnie połączone z żadnym innym urządzeniem Bluetooth.
Dostęp do karty SIM użytkownika (SIM Access) w telefonie komórkowym jest włączony.1)
Połączenie telefonu komórkowego
Wybrać przycisk TEL > Wyszukaj nowe telefony komórkowe. Dostępne urządzenia Bluetooth pojawią się na wyświetlaczu MMI. Albo: wyszukaj MMI za pomocą wyszukiwania urządzeń Bluetooth ze swojego telefonu komórkowego.
Wybrać i potwierdzić dowolny telefon komórkowy z listy wyświetlonych urządzeń Bluetooth.
Wybrać i potwierdzić Telefon samochodowy* albo Zestaw głośnomówiący. MMI generuje PIN dla nawiązania połączenia rys. 2.
Wybrać i potwierdzić Tak.
Wpisać PIN dla nawiązania połączenia w swoim telefonie komórkowym. Albo: jeżeli PIN został już wyświetlony w telefonie komórkowym, potwierdzić go w telefonie komórkowym oraz w MMI. Czas wpisywania PIN jest ograniczony do około 30 sekund.
Przy wyborze profilu Telefon samochodowy* należy dodatkowo wprowadzić PIN swojej karty SIM.
W razie potrzeby przestrzegać kolejnych zapytać systemowych w swoim telefonie komórkowym, np. czy połączenie ma następować w przyszłości automatycznie. Zależnie od typu telefonu trzeba również odrębnie potwierdzić pobieranie książki adresowej.
Po skutecznym podłączeniu
Po skutecznym podłączeniu, paski mocy sygnału -7- rys. 3 i symbol Bluetooth -14- zostaną pokazane w wierszu statusu wyświetlacza MMI. Ponadto, kontakty z telefonu komórkowego zostaną automatycznie załadowanie do książki adresowej MMI. W zależności od liczby tych kontaktów, proces może potrwać kilka minut.
Kiedy wszystkie adresy pamięci dla książek adresowych są zajęte, podczas podłączenia kolejnego telefonu komórkowego pojawia się wezwanie do zastąpienia kontaktów telefonu komórkowego. Za pomocą opcji Ograniczone korzystanie z telefonu dostępne są wyłącznie kontakty telefonu komórkowego oraz z lokalnej pamięci MMI (publiczne) Link.
Informacja
  • Podłączenie następuje jednorazowo. Podłączone uprzednio urządzenia Bluetooth zostają automatycznie połączone z MMI, jeśli znajdą się w zasięgu i włączony jest zapłon.
  • Aby szybciej umożliwić automatyczne połączenie, należy autoryzować połączenie MMI w swoim telefonie.
  • Numer PIN (SIM) użytkownik otrzymuje wraz z kartą SIM od swojego operatora sieci komórkowej. Gdy numer PIN (SIM) zostanie trzykrotnie2) kolejno błędnie wpisany, karta SIM zostanie zablokowana i będzie musiała zostać odblokowana przez wprowadzenie numeru PUK (Personal Unblocking Key).
  • Do systemu MMI może być podłączonych kilka telefonów komórkowych, przy czym tylko jeden telefon może być podłączony aktywnie.
  • Urządzenie Bluetooth połączone uprzednio z MMI, przy podłączeniu kolejnego urządzenia zostaje odłączone.
  • Po wyjściu z samochodu następuje automatyczne rozdzielenie połączenia Bluetooth z telefonem komórkowym.
  • Dalsze informacje dotyczące telefonu komórkowego można uzyskać u operatora sieci komórkowej, albo w instrukcji obsługi telefonu. Informacje na temat telefonu można znaleźć w internecie, na stronie www.audi.com/bluetooth lub u partnera Audi.
1) Obowiązuje dla samochodu z telefonem samochodowym i dla telefonu komórkowego z profilem remote SIM Access.
2) Liczba prób zależy od typu karty SIM.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.