Audi MMI   Komunikacja  Telefonowanie
Dotyczy samochodów: z telefonem
Kontakty w formacie vCard (.vcf) mogą zostać zaimportowane do książki adresowej albo wyeksportowane z książki adresowej.
Warunek: karta SD jest włożona do czytnika SD Link albo pamięć masowa USB jest podłączona do Audi music interface Link.
Wybrać: przycisk TEL > Książka adresowa > przycisk sterujący Pamięć.
  • Importowanie kontaktów z medium pamięci: wybrać i potwierdzić Importuj kontakty > Karta SD 1, Karta SD 2 albo Pamięć masowa USB > dowolne kontakty > Importuj.
  • Eksportowanie kontaktów z medium pamięci: wybrać i potwierdzić Eksportowanie kontaktów > Karta SD albo Pamięć masowa USB > dowolne kontakty > Eksportuj.
  • Wybieranie wszystkich kontaktów na raz do importu/eksportu: wybrać i potwierdzić Importowanie kontaktów/Eksportowanie kontaktów > Karta SD albo Pamięć masowa USB > przycisk sterujący Wszystkie > Import/Eksport.
  • Ręczne ładowanie książki telefonicznej: wybrać i potwierdzić Ładuj książkę telefoniczną. Dopóki trwa ładowanie kontaktów z telefonu komórkowego lub z karty SIM, symbol -1- rys. 1 jest wskazywany w wierszu statusu wyświetlacza MMI.
  • Importowanie kontaktów z myAudi Account1): wybrać i potwierdzić Importuj kontakty > myAudi Account > myAudi-PIN wprowadź.
Aby można było korzystać z importu kontaktów przez myAudi Account, należy posiadać konto myAudi Account. Wprowadzenie myAudi-PIN jest konieczne tylko jeden raz. myAudi-PIN można otrzymać w swoim myAudi Account, po zapisaniu samochodu w Account.
Aby ułatwić wyszukiwanie kontaktu, można odfiltrować kontakty za pomocą funkcji Użyta pamięć według miejsca w pamięci (Samochód, SIM, Telefon albo wszystkie).
Informacja
  • Dalsze informacje dotyczące myAudi Account można znaleźć na stronie www.audi.com/myAudi.
  • Zaimportowane kontakty zostaną zapisane w pamięci lokalnej odpowiedniej książki adresowej.
  • Maksymalnie można zaimportować 100 kontaktów. W każdej chwili można wywołać informacje o pojemności pamięci książki adresowej Link.
  • Ważnych danych nie wolno zapisywać na kartach SD ani na pamięciach masowych USB. Firma Audi w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub utracone dane i media.
  • Zapoznać się również z informacjami w rozdziale Informacje dotyczące Audi connect Link.
1) Warunki dla stosowania usług Audi connect muszą być spełnione i na stronie www.audi.com/myAudi zostało założone konto myAudi Account. Na koncie myAudi Account zarejestrowany jest samochód i cel jest zapamiętany Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.