Audi RS Q3   Obsługa   Ogrzewanie i chłodzenie  Układ klimatyzacji
Dotyczy samochodów: z ręcznie sterowanym układem klimatyzacji
Funkcje zostają włączone/wyłączone przez naciśnięcie przycisków, albo nastawione za pomocą regulatora i pokręteł. Dioda LED w odpowiednim przycisku świeci się, kiedy funkcja jest włączona.
A/C Włączanie/wyłączanie trybu chłodzenia*
Układ chłodzenia działa tylko po włączeniu dmuchawy. Przy wyłączonym trybie chłodzenia, powietrze nie jest chłodzone ani osuszane. W ten sposób szyby mogą zaparować. Przy temperaturach zewnętrznych w zakresie ujemnym, układ chłodzenia wyłącza się automatycznie.
Włączanie/wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza
W zamkniętym obiegu powietrza, powietrze we wnętrzu samochodu jest cyrkulowane i filtrowane. W ten sposób, w znacznej mierze układ zabezpiecza przed dostępem zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza samochodu. Podczas przejazdu przez tunele albo w korkach ulicznych, najlepiej włączyć zamknięty obieg powietrza OSTRZEŻENIE. Kiedy zamknięty obieg powietrza był włączony przed uruchomieniem silnika, po ok. 20 minutach zostanie on automatycznie wyłączony.
Zamknięty obieg powietrza zostaje wyłączony po naciśnięciu przycisku .
Dmuchawa
Dmuchawę można nastawić pokrętłem od 0 do IIII. Aby w razie potrzeby uniknąć zaparowania szyb, dmuchawę należy pozostawić na zakresie I.
Nastawianie temperatury
Temperaturę można płynnie regulować lewym pokrętłem.
Ogrzewanie siedzeń*
Lewym/prawym pokrętłem można nastawić temperaturę ogrzewania lewego/prawego siedzenia. W zakresie 0 ogrzewanie siedzenia jest wyłączone.
Włączanie/wyłączanie ogrzewania tylnej szyby
Ogrzewanie tylnej szyby działa tylko podczas pracy silnika i zostaje automatycznie wyłączone w zależności od temperatury zewnętrznej, po około 10 do 20 minutach.
Regulacja strumieni i wylotów powietrza
Można nastawić, z którego wylotu powietrze ma wypływać. Strumienie powietrza (///) między dwoma leżącymi obok siebie symbolami można nastawiać płynnie.
W położeniu , przednia szyba i szyby boczne zostają rozmrożone lub osuszone możliwie szybko. Maksymalny strumień powietrza wypływa zazwyczaj z wylotów poniżej przedniej szyby. Zamknięty obieg powietrza zostanie wyłączony.
Pokrętłami można otwierać i zamykać środkowe i zewnętrzne wyloty powietrza w kokpicie, oraz w konsoli środkowej z tyłu. Dźwignią można zmieniać kierunek wypływu powietrza z wylotów.
OSTRZEŻENIE
  • Zamkniętego obiegu powietrza nie należy pozostawiać włączonego przez dłuższy czas, ponieważ wtedy nie dopływa świeże powietrze i przy włączonym układzie chłodzenia* szyby mogą ulec zaparowaniu - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Osoby z ograniczonym odczuwaniem bólu lub temperatury, podczas korzystania z ogrzewania siedzeń mogą narazić się na oparzenia. Takie osoby nie powinny korzystać z ogrzewania siedzeń - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Ostrożnie!
Aby nie uszkodzić elementów grzejnych, nie naciskać kolanami poduszki siedzenia ani nie obciążać jej punktowo w inny sposób.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.