Audi RS Q3   Obsługa   Ogrzewanie i chłodzenie  Układ klimatyzacji
Dotyczy samochodów: z automatycznym komfortowym układem klimatyzacji
Najlepiej nacisnąć przycisk AUTO i nastawić temperaturę na 22 °C.
Funkcje włącza się/wyłącza po naciśnięciu przycisków. Dioda LED w odpowiednim przycisku świeci się, kiedy funkcja jest włączona.
OFF Włączanie/wyłączanie układu klimatyzacji
Układ klimatyzacji włącza się/wyłącza przyciskiem OFF. Przy wyłączonym układzie klimatyzacji, dopływ pwoietrza z zewnątrz zostanie zablokowany.
A/C Włączanie/wyłączanie trybu chłodzenia
Przy wyłączonym trybie chłodzenia, powietrze nie jest chłodzone ani osuszane. W ten sposób szyby mogą zaparować. Przy temperaturach zewnętrznych w zakresie ujemnym, układ chłodzenia wyłącza się automatycznie.
Włączanie/wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza
Aby włączyć zamknięty obieg powietrza, należy nacisnąć przycisk . Dolna dioda LED w przycisku świeci się. W zamkniętym obiegu powietrza, powietrze we wnętrzu samochodu jest cyrkulowane i filtrowane. W ten sposób, w znacznej mierze układ zabezpiecza przed dostępem zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza samochodu. Podczas przejazdu przez tunele albo w korkach ulicznych, najlepiej włączyć zamknięty obieg powietrza OSTRZEŻENIE.
Zamknięty obieg powietrza zostaje wyłączony po naciśnięciu przycisku AUTO lub .
Aby włączyć automatyczny zamknięty obieg powietrza, należy nacisnąć przycisk . Górna dioda LED w przycisku świeci się. Zamknięty obieg powietrza włącza się przy zimnym silniku automatycznie, kiedy samochód jedzie wstecz. Przy wyłączonym trybie chłodzenia (A/C) i wyraźnych temperaturach ujemnych, automatyczny zamknięty obieg powietrza jest czasowo ograniczony.
AUTO Włączanie/wyłączanie trybu automatycznego
Tryb automatyczny zapewnia stałe temperatury we wnętrzu samochodu. Temperatura, objętość i strumienie powietrza są regulowane automatycznie.
Nastawianie temperatury
Temperaturę wnętrza można nastawiać lewym/prawym pokrętłem dla strony kierowcy/pasażera. Temperaturę można nastawiać w zakresie +16 °C do +28 °C. Poza tym zakresem, na wyświetlaczu układu klimatyzacji pojawia się LO albo HI. W obu położeniach skrajnych układ klimatyzacji pracuje ciągle z maksymalną wydajnością chłodzenia lub grzania. Regulacja temperatury nie jest wtedy możliwa.
-/+ Nastawianie ilości powietrza
Strumień powietrza można dopasować ręcznie, w zależności od potrzeb. Aby strumienie powietrza można było regulować automatycznie, nacisnąć przycisk AUTO.
// Regulacja strumieni powietrza
Można wybrać ręcznie, z którego wylotu powietrze ma wypływać. Przyciski mogą być naciskane pojedynczo albo łącznie. Aby strumienie powietrza można było regulować automatycznie, nacisnąć przycisk AUTO.
Regulacja ogrzewania siedzeń
Po naciśnięciu przycisku, ogrzewanie siedzeń jest włączone na najwyższym zakresie 3. Zakres temperatury można sprawdzić na podstawie diod LED. Aby zredukować temperaturę, należy ponownie nacisnąć przycisk. Aby wyłączyć ogrzewanie siedzeń, należy naciskać przycisk tyle razy, aż diody LED przestaną świecić.
Ogrzewanie siedzeń po 10 minutach automatycznie reguluje z zakresu 3 na zakres 2.
FRONT włączanie/wyłączanie rozmrażania
Przednia szyba i szyby boczne zostają rozmrożone lub osuszone możliwie szybko. Maksymalny strumień powietrza wypływa zazwyczaj z wylotów poniżej przedniej szyby. Zamknięty obieg powietrza zostanie wyłączony. Temperatura powinna być nastawiona na 22 °C albo wyżej.
Po naciśnięciu przycisku AUTO rozmrażanie zostanie wyłączone.
REAR Włączanie/wyłączanie ogrzewania tylnej szyby
Ogrzewanie tylnej szyby działa tylko podczas pracy silnika i zostaje automatycznie wyłączone po około dziesięciu minutach.
Synchronizacja
Po naciśnięciu przycisku AUTO i przytrzymaniu, ustawienie temperatury dla kierowcy można przejąć dla przedniego pasażera. Kiedy tylko temperatura po stronie pasażera zostanie zmieniona, synchronizacja wyłącza się.
Wyloty powietrza
Pokrętłami można otwierać i zamykać środkowe i zewnętrzne wyloty powietrza w kokpicie, oraz w konsoli środkowej z tyłu. Dźwignią można zmieniać kierunek wypływu powietrza z wylotów.
Przełączanie jednostki temperatury
Wskazanie temperatury można przełączać między °C i °F. Nacisnąć przycisk i przytrzymać rys. 1 i obrócić pokrętłem po stronie kierowcy na 3 sekundy w położenie .
OSTRZEŻENIE
  • Zamkniętego obiegu powietrza nie należy pozostawiać włączonego przez dłuższy czas, ponieważ wtedy nie dopływa świeże powietrze i przy włączonym trybie chłodzenia szyby mogą ulec zaparowaniu - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Osoby z ograniczonym odczuwaniem bólu lub temperatury, podczas korzystania z ogrzewania siedzeń mogą narazić się na oparzenia. Takie osoby nie powinny korzystać z ogrzewania siedzeń - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Ostrożnie!
Aby nie uszkodzić elementów grzejnych, nie naciskać kolanami poduszki siedzenia ani nie obciążać jej punktowo w inny sposób.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.