Audi MMI   Användning  MMI-manöverenhet
Inmatningsverktyg
Bild 1 Inmatningsverktyg
  • Mata in tecken: Vrid styrratten med pilmarkören -1- Bild 1 till önskat tecken. Valet visas förstorat i inmatningsringen -2-. Tryck på styrratten för att importera tecknet. Inmatningen visas i inmatningsfältet -13-. Bekräfta med OK -5- när du har matat in alla tecken.
  • Radera tecken: Vrid styrratten med pilmarkören till -10- och tryck på styrratten. För att radera alla tecken i inmatningsfältet håller du styrratten intryckt på tills alla tecken har raderats.
  • Mata in specialtecken: Tryck på styrratten 0-9 -7- och mata in önskade specialtecken (t.ex. bindestreck eller punkt) med inmatningsverktyget för siffror.
  • Inmatningshjälp: I vissa fall, t.ex. vid navigering*, är bokstäver utan funktion bortkopplade. Detta betyder att du kan välja endast de bokstäver som är möjliga på denna plats i ordet/namnet.
Översikt över inmatningsverktygets symboler
Symbolerna för inmatningsverktyget för bokstäver/siffror förklaras i detalj i följande tabell:
(A) 
(B) Symbol/beteckning
(C) Förklaring
(A)
(B)
(C)
-1-
Markeringspil
Det valda tecknet visas med vitmarkerad text samt stor text i inmatningsringen.
-2-
Inmatningsring
Det tecken som har valts med pilmarkören visas med stor text.
-3-

Ett mellanslag infogas i inmatningsfältet.
-4-

Markören flyttas framåt/bakåt i inmatningsfältet.
-5-
OK
Inmatningen bekräftas.
-6-

Det växlas från små till stora bokstäver respektive från stora till små bokstäver.
För menyspråket arabiska gäller: Kompletterande arabiska tecken visas.
-7-
0-9/A-Z
Det växlas från bokstavs- till sifferinmatning respektive från siffer- till bokstavsinmatning.
-8-
ÄÁÂ
Språkspecifika specialtecken resp. det kyrilliska alfabetet visas.
För menyspråket arabiska gäller: Växling sker mellan inmatning av arabiska och latinska tecken.
-9-
Lista
En förslagslista visas.
-10-
Radera
Raderar tecknet till vänster om markören
För menyspråket arabiska gäller: Beakta skrivriktningen.
-11-
Antal poster
Antalet hittade poster visas.
-12-
Förslagslista
Till exempel listas först storstäder och därefter ytterligare städer alfabetiskt vid resmålsinmatningen.
-13-
Inmatningsfält
Den aktuella inmatningen visas.
-14-
Markör
Den aktuella bearbetningspositionen markeras.
För menyspråket arabiska gäller: Ett lodrätt streck på markörens vänstra/högra kant visar var nästa tecken infogas.