Audi MMI   Användning  Systeminställningar
Välj knappen MENU (Meny) > styrknappen Setup MMI (systeminställningar).
Språk
Språket på MMI-displayen och i förarinformationssystemet kan ändras, liksom språket för navigationsmeddelandena* och röststyrningen*.
Antalet tillgängliga språk beror på respektive marknad.
Måttenheter
Följande måttenheter kan ställas in på MMI-displayen och i förarinformationssystemet:
 • Hastighet (km/h eller mph)
 • Avstånd (km eller miles)
 • Temperatur (°C eller °F)
 • Druck (tryck, i bar eller psi)
 • Förbrukning (l/100km, mpg (US), mpg (UK) eller km/l)
 • Volym (liter, gallons (UK) eller gallons (US))
Röststyrning
Kommandovisning: Visningen av möjliga kommandon under talinmatningen kan aktiveras/avaktiveras.
Förkortad dialog: Återgivningen av språkinstruktioner i förkortad form kan aktivera/avaktiveras.
Intalningssignal: Intalningssignalen pip kan aktiveras/inaktiveras under en dialog.
Ljudvolym för röststyrningen: Du kan ställa in volymen för röstinstruktionerna genom att vrida på styrratten.
Individuell språkanpassning (endast vid stillastående bilar): Du kan anpassa röststyrningen till din röst resp. uttal och därmed förbättra röststyrningens igenkänningsförmåga. Den individuella språkanpassningen omfattar 40 talinmatningar, som består av bestämda kommandon och sifferföljder. Den lagrade språkanpassningen kan du radera med funktionen Sprachanpassung zurücksetzen (Återställ språkanpassning).
Radera alla röstposter: Alla röstposter som du har sparat (talade namn) raderas.
Displayinställningar
Displayljusstyrka: Ljusstyrkan på MMI-displayen kan ställas in genom vridning på styrratten.
Inaktivera display*: Displayen kan inaktiveras manuellt. För att aktivera displayen igen, tryck på en knapp för direkt hämtning från menyn eller använd knappen BACK.
Fabriksinställningar
Följande funktioner kan återställas till läget för fabriksinställningar:
 • Ljudinställningar
 • Radio
 • Medieinställningar
 • Jukebox
 • TV/AV*
 • Adressbok*
 • Telefon*
 • Bluetooth*
 • Navigationsinställningar*
 • Navigations- und Onlineminne*
 • Röststyrning
Välj de önskade funktionerna separat eller alternativet Alle Einträge auswählen (Välj alla poster). Välj Werkseinstellungen herstellen (Återställ fabriksinställningar) och bekräfta.
Om du återställer jukeboxen till fabriksinställningar, raderas alla musik-/videofiler och medieinställningarna återställs.
Systemuppdatering
Via systemuppdateringarna kan MMI-programvaran (till exempel navigationsdata*, användarhandboken Onboard) uppdateras via dvd, USB eller SD-kort.
Ytterligare information om systemuppdateringen finns på www.audi.com/bluetooth eller hos din Audi-handlare.
Datakodning
Du kan skydda dina personliga data, till exempel kontakterna i adressboken, resmål i navigationen* och röstposter, med ett personligt lösenord. Vid ett apparatbyte kan dina personliga data föras över till den nya apparaten endast med hjälp av ditt lösenord. Det förinställda lösenordet ”MMI3G” är giltigt tills ett personligt lösenord anges.
Programvaruinformation
Information om programversionen för MMI och navigationsdatabasen* visas.