Audi MMI   Underhållning  Lyssna på radio
Välj knappen RADIO > styrknappen Einstellungen (Inställningar).
Beroende på inställt frekvensband (FM, MV, LV eller DAB*) kan följande inställningar väljas:
Trafikradio (TP)*1)
Trafikmeddelanden kan tas emot och ges via FM oberoende av inställt frekvensband. På DAB-bandet tas trafikmeddelandena emot från FM-bandet. På TP-symbolen -11- Bild 1 kan du se om trafikradion är aktiverad (läge ein).
TP-symbol
Betyder
Visas
Trafikradion är påslagen (läge ein). Trafikradiokanaler tas emot och trafikmeddelandena läses upp
Överstruken
Trafikradion är påslagen (läge ein). Någon trafikradiokanal kan inte tas emot Inga trafikmeddelanden läses upp
Nedtonad
Trafikradion är avstängd (läge aus).
Du kan hämta de sparade trafikmeddelandena med styrknappen TP-Memo Länk.
mellan lokalradiokanaler (FM)1)
Förutsättning: Kanalbevakningen är aktiverad (läge ein).
De olika lokalradioområdena försörjs av en eller flera sändare som sänder lokalradioprogram med varierande innehåll. Radion växlar till alternativfrekvenser för den aktuella lokalradion vid aktiverad funktion .
Sändarnamn (FM)
  • variabel: Radiotext som sänds från FM-kanalen visas i MMI-displayen.
  • fast: Radiotext som sänds från FM-kanalen visas inte i MMI-displayen. Det aktuella textavsnittet fixeras.
Kanalsortering (FM)1)
  • A-Z: Kanalerna visas i alfabetisk ordningsföljd på kanallistan. Radiokanaler med variabla kanalnamn är listade i slutet av den alfabetiska kanalsorteringen, radiokanaler utan kanalnamn visas sist i listan.
  • Grupp: Radiokanalerna visas grupperade efter program-id på kanallistan. Radiokanaler utan kanalnamn visas sist i listan.
Radera minnespost
Förutsättning: det finns lagrade kanaler i minneslistan Länk.
Du kan radera sparade kanaler enskilt eller alla på en gång.
Kanalbevakning (FM, DAB*)
  • ein (på): Radiomottagaren försöker byta till en alternativ frekvens vid försämrad mottagningskvalitet. Under ett mottagningsavbrott på DAB*-bandet växlas det automatiskt till en alternativ kanal på FM-bandet om den är tillgänglig.
  • Från (aus): I FM-området sker inget byte till en alternativ frekvens. Den inställda kanalfrekvensen förblir inställd och mottagningen försvinner eventuellt. Efter ett kanalbyte kopplas kanalbevakningen automatiskt in igen (ein). Vid DAB-mottagning sker ingen växling till kanalalternativen i FM-bandet.
L-band (DAB)*
För DAB-radion finns det två frekvensband: Band III och L-bandet. Ensembler på Band III sänder i regel rikstäckande (Band III används i Sverige). Band III-sändningarna kan alltid tas emot. I vissa regioner sänds DAB i frekvensområdet L-band. När funktionen är inkopplad mottas kanaler även från L-bandet.
Anvisning
När funktionen Verkehrsfunk (Trafikradio) är aktiverad avbryts återgivningen under ett trafikmeddelande. Du kan avbryta meddelandet genom att kort trycka på på-/avslagningsknappen.
1) Den funktionen finns inte på den mexikanska marknaden.