Audi RS Q3   Manövrering   Förarinformationssystem  Kamerabaserad fartgränsvisning
Gäller för bilar: med kamerabaserad fartgränsvisning
Fartgränsvisningen hjälper dig genom att en upptäckt fartgräns visas på kombiinstrumentets display. Dessutom visas, inom systemets kapacitet, fartgränser som gäller vid väta, under vissa tider eller vid körning med släpvagn Bild 1.
Allmänna anvisningar
Fartgränsvisningen kan upptäcka standardiserade fartgränser som registreras genom kamerans siktfönster. Med stöd av navigationsdata utvärderas en registrerad fartbegränsning och den visas då på displayen. Oberoende av detta visas landsspecifika hastighetsföreskrifter som t.ex. hastighetsgräns inom tätorter.
Fartgränsvisningen erbjuds inte på alla marknader (en aktuell lista finns på www.audi.de). Dessutom har systemet vissa begränsningar och är inte eller bara delvis tillgängligt:
  • Vid dålig sikt, t.ex. på grund av snö, regn, dimma eller kraftigt vattensprut.
  • Vid bländning, t.ex. genom mötande trafik eller sol.
  • Vid hög hastighet.
  • om kamerans sikt Bild 2 är skymd, t.ex. genom smuts eller dekaler. Anvisningar för rengöring Länk.
  • Om vägmärken är helt eller delvis skymda av t.ex. träd, snö, smuts eller andra fordon.
  • Om vägmärken är skadade eller deformerade.
  • Om vägmärken visas med pulserande ljussignaler.
  • Om vägmärken eller vägsträckningar har ändrats (navigationsdata inte längre aktuella).
VIKTIGT!
Var alltid uppmärksam på trafiksituationen och bilens omgivning också när fartgränsvisningen är aktiverad. De faktiska vägmärkena gäller alltid före det som visas på displayen. Ansvaret och korrekt uppskattning av trafiksituationen ligger alltid hos föraren.
  • Fartgränsvisningen kan i vissa fall inte alls eller inte rätt känna igen vägmärken. Därför kan det förekomma att ingen, eller inte den rätta, fartgränsen visas.
  • Fartgränsvisningen varnar inte vid hastighetsöverträdelser och anpassar inte heller din bils hastighet efter den aktuella fartgränsen!