Audi Q7 Uruchomienie i... Ogrzewanie i chło... Komfortowy układ kl...
Obowiązuje dla: samochodu z komfortowym układem klimatyzacji 4-strefowej
Najlepiej nacisnąć przycisk AUTO i nastawić temperaturę na 22 °C.
Rys. 100Komfortowy układ klimatyzacji 4-strefowy: elementy obsługi w kokpicie
Rys. 100Komfortowy układ klimatyzacji 4-strefowy: elementy obsługi w kokpicie
Rys. 101Komfortowy układ klimatyzacji 4-strefowy: elementy obsługi z tyłu
Rys. 101Komfortowy układ klimatyzacji 4-strefowy: elementy obsługi z tyłu
Funkcje włączają się/wyłączają po naciśnięciu pokrętła/przycisków albo przełączników. Dioda LED w odpowiednim przycisku lub w odpowiednim pokrętle świeci się, kiedy funkcja jest włączona. Przełączniki są dotykowe. Pokrętłami -4- nastawia się temperaturę rys. 100. Po naciśnięciu pokrętła uaktywniony/wyłączony zostaje tryb automatyczny. Dla strony kierowcy i przedniego pasażera można nastawiać osobno.
Za pomocą elementu obsługi z tyłu rys. 101 można nastawiać tylną stronę z lewej i z prawej.
OFF Włączanie/wyłączanie układu klimatyzacji
Układ klimatyzacji zostanie włączony/wyłączony przyciskiem OFF. Zostanie on również włączony po naciśnięciu innego przycisku albo pokrętła. Przyciskiem OFF przy tylnych siedzeniach włącza się/wyłącza tylko klimatyzację dla tyłu samochodu. Przy wyłączonym układzie klimatyzacji, dopływ pwoietrza z zewnątrz zostanie zablokowany.
A/C Włączanie/wyłączanie trybu chłodzenia
Przy wyłączonym trybie chłodzenia, powietrze nie jest chłodzone ani osuszane. W ten sposób szyby mogą zaparować. Przy temperaturach zewnętrznych w zakresie ujemnym, układ chłodzenia wyłącza się automatycznie.
eco Włączanie/wyłączanie trybu pracy
Przy włączonym trybie pracy eco układ klimatyzacji pracuje ze szczególnie oszczędnym zużyciem.
Wyłączanie/wyłączanie zamkniętgo obiegu powietrza
W zamkniętym obiegu powietrza, powietrze we wnętrzu samochodu jest cyrkulowane i filtrowane. W ten sposób, w znacznej mierze układ zabezpiecza przed dostępem zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza samochodu. Podczas przejazdu przez tunele albo w korkach ulicznych, najlepiej włączyć zamknięty obieg powietrza .
Zamknięty obieg powietrza zostaje wyłączony po naciśnięciu pokręła -4- albo przycisku .
AUTO Włączanie trybu automatycznego
Tryb automatyczny zapewnia stałe temperatury we wnętrzu samochodu. Temperatura, objętość i strumienie powietrza są regulowane automatycznie.
Nastawianie temperatury
Temperaturę można nastawiać w zakresie +16 °C do +28 °C. Poza tym zakresem, na wyświetlaczu układu klimatyzacji pojawia się LO albo HI. W obu położeniach skrajnych układ klimatyzacji pracuje ciągle z maksymalną wydajnością chłodzenia lub grzania. Regulacja temperatury nie jest wtedy możliwa.
Nastawianie dmuchawy
Strumień powietrza wypływającego z dmuchawy można dopasować ręcznie przełącznikami do swoich wymagań -3-. Aby automatycznie regulować dmuchawą, należy nacisnąć pokrętło -4-.
/ / Regulacja strumieni powietrza
Za pomocą przełączników -2- można nastawić, z których wylotów powietrze ma wypływać. Naciskać przełączniki -2-, aż wskazanie dowolnego strumienia powietrza pojawi się na wyświetlaczu panelu obsługi klimatyzacji. Aby automatycznie regulować strumienie powietrza, należy nacisnąć pokrętło -4-.
Otwieranie/zamykanie wylotu szerokopasmowego
Wylot szerokopasmowy można otworzyć albo zamknąć w kokpicie rys. -6- .
/ * Nastawianie ogrzewania/wentylowania siedzeń*
Po naciśnięciu przycisku / * ogrzewanie/wentylowanie siedzeń jest włączone na najwyższym zakresie 3. Zakres temperatury można sprawdzić na podstawie diod LED. Aby zredukować temperaturę, należy ponownie nacisnąć przycisk. Aby wyłączyć ogrzewanie/wentylowanie siedzeń, naciskać przycisk tyle razy, aż diody LED przestaną się świecić.
Ogrzewanie/wentylowanie siedzeń po 10 minutach automatycznie reguluje z zakresu 3 na zakres 2.
MAX Włączanie/wyłączanie rozmrażania
Przednia szyba i szyby boczne zostają rozmrożone lub osuszone możliwie szybko. Maksymalny strumień powietrza wypływa zazwyczaj z wylotów poniżej przedniej szyby. Zamknięty obieg powietrza zostanie wyłączony. Temperatura powinna być nastawiona na 22 °C albo wyżej. Regulacja temperatury następuje automatycznie.
Rozmrażanie zostanie wyłączone po naciśnięciu pokrętła -4-.
Obowiązuje dla samochodu z ogrzewaniem przedniej szyby*: przy niskich temperaturach zewnętrznych, ogrzewanie przedniej szyby zostaje włączone dodatkowo oprócz dmuchawy. Nacisnąć przycisk MAX i przytrzymać dłużej. Dioda LED w przycisku miga.
REAR Włączanie/wyłączanie ogrzewania tylnej szyby
Ogrzewanie tylnej szyby działa tylko podczas pracy silnika i zostaje automatycznie wyłączone w zależności od temperatury zewnętrznej, po 10 do 20 minutach.
Aby na stałe włączyć ogrzewanie tylnej szyby, należy nacisnąć przycisk REAR i przytrzymać dłużej, niż 3 sekundy. Opcja zostanie zapamiętana do chwili wyłączenia zapłonu.
SYNC Synchronizacja
Funkcję wybiera się przełącznikiem -1-. Przy włączonej synchronizacji, ustawienia dla strony kierowcy zostają przejęte dla strony pasażera i dla tylnych siedzeń (włącznie z ogrzewaniem/wentylowaniem siedzeń*). Kiedy tylko ustawienia po stronie pasażera albo z tyłu zostaną zmienione, synchronizacja wyłącza się i na wyświetlaczu pojawia się 4-Strefy.
Funkcja SET REAR
Funkcję wybiera się przełącznikiem -1-. Przy włączonej funkcji, za pomocą panelu obsługi w kokpicie można dokonywać wszelkich ustawień dla tyłu samochodu. Jednocześnie, panelu obsługi klimatyzacji nie można obsługiwać z tylnych miejsc. Funkcja zostaje wyłączona automatycznie po określonym czasie, albo po wyjściu z menu.
Wyloty powietrza
Pokrętłami można otwierać i zamykać środkowe i zewnętrzne wyloty powietrza w kokpicie i wyloty powietrza w konsoli środkowej z tyłu i w słupkach drzwi. Dźwignią można zmieniać kierunek wypływu powietrza z wylotów. Wylot szerokopasmowy jest otwierany albo zamykany przyciskiem rys. -6- .
Ciepło szczątkowe
Przy wyłączonym zapłonie można uaktywnić funkcję ciepła szczątkowego, po naciśnięciu pokrętła -4-. Ciepło szczątkowe zawarte w płynie chłodzącym zostanie wtedy zastosowane do ogrzania wnętrza samochodu. Funkcja ciepła szczątkowego zostaje automatycznie wyłączona po ok. 30 minutach.
UWAGA
  • Zamkniętego obiegu powietrza nie należy pozostawiać włączonego przez dłuższy czas, ponieważ wtedy nie dopływa świeże powietrze i przy włączonym trybie chłodzenia szyby mogą ulec zaparowaniu - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Osoby z ograniczonym odczuwaniem bólu lub temperatury, podczas korzystania z ogrzewania siedzeń mogą narazić się na oparzenia. Takie osoby nie powinny korzystać z ogrzewania siedzeń - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
OSTROŻNIE
Aby nie uszkodzić elementów grzejnych, nie naciskać kolanami poduszki siedzenia ani nie obciążać jej punktowo w inny sposób.
Informacja
Kiedy elektryczna blokada otwarcia* zostanie włączona, obsługa w panelu klimatyzacji z tyłu nie jest możliwa. Za pomocą funkcji SET REAR można dokonywać wszelkich ustawień dla tyłu samochodu z użyciem panelu klimatyzacji w kokpicie link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.