Audi Q7 Förarassistans Intelligent tekni... Elektronisk stabil...
Den elektroniska stabilitetskontrollen (ESC) bidrar till körsäkerheten. Den minskar risken för sladd och förbättrar körstabiliteten. Kördynamiska gränssituationer som till exempel överstyrning och understyrning, eller slirande drivhjul, upptäcks av ESC. Genom riktade bromsinsatser eller en minskning av motormomentet stabiliseras bilen. Så snart ESC griper in, blinkar kontrollampan på kombiinstrumentet.
I ESC är följande system integrerade:
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS hindrar att hjulen låses vid bromsning ända till strax innan bilen stannar. På så sätt går bilen att styra även vid en maximal inbromsning. Trampa på bromspedalen utan avbrott – pumpa inte! Reglerförloppet märks genom att bromspedalen pulserar.
Bromsassistent
Bromsassistenten kan förkorta bromssträckan. Bromskraften förstärks när föraren snabbt trampar till på bromspedalen i en nödbromssituation. Då måste bromspedalen hållas nedtrampad ända tills faromomentet är förbi. På bilar med adaptive cruise control* (Automatisk avståndsreglering) reagerar bromsassistenten känsligare när ett kort avstånd registreras till bilen framför. På bilar med aktiverad och funktionsduglig nattsiktassistent* kan bromsassistenten reagera känsligare om det föreligger en varning.
Antispinnreglering (ASR)
ASR reducerar motorkraften när drivhjulen börjar spinna och anpassar drivkraften till vägbanans friktion. På så sätt underlättas start, acceleration och backkörning.
Elektronisk differentialspärr (EDS).
EDS bromsar ett slirande hjul och överför drivkraften till de andra drivhjulen. Denna funktion är inte tillgänglig vid högre hastigheter.
För att skivbromsen i det bromsade hjulet inte ska överhettas, kopplas EDS-systemet automatiskt ur vid alltför kraftig insats. Bilen kan fortfarande köras. Så snart bromsen har svalnat sätts EDS-systemet på igen automatiskt.
Styrrekommendation
ESC bidrar till stabiliseringen av bilen genom att styrmomentet ändras.
Släpvagnsstabilisering*
Lutning av släp vid pendling. Om bilens ESC-system registrerar att släpvagnen pendlar, saktas dragbilen automatiskt in och släpet stabiliseras av ESC länk.
Hjulselektiv momentstyrning
Vid körning genom kurvor arbetar den hjulselektiva momentstyrningen. De kurvinre hjulen bromsas vid behov individuellt. På så sätt kan bilen gå exaktare genom kurvor.
Bromsassistent följdkollision
"Bromsassistenten följdkollision" kan hjälpa till att minska risken för sladd och följdkollision vid en olycka. Om airbagstyrdonet registrerar en kollision bromsas bilen in genom ESC-systemet.
Bilen bromsas inte in automatiskt om:
  • föraren trampar på gaspedalen, eller
  • ESC, bromssystemet eller bilens elsystem inte fungerar korrekt.
VARNING
  • Även ESC och dess integrerade system begränsas av fysikens lagar som inte kan övervinnas. Tänk särskilt på detta när vägbanan är våt eller hal. När ett system reglerar bör du omedelbart anpassa hastigheten till väglaget och trafiken. Den höjda säkerhetsnivån får inte förleda föraren att riskera säkerheten – olycksrisk!
  • Tänk på att olycksrisken ökar när du kör med hög hastighet, speciellt i kurvor och på hal eller våt vägbana, och när du kör med för kort avstånd till framförvarande fordon. Olyckor kan därför inte heller förhindras av ESC och dess integrerade system – olycksrisk!
  • När du accelererar på hal körbana, till exempel vid is och snö, ge gas mycket försiktigt. Drivhjulen kan spinna loss och äventyra körstabiliteten trots de inbyggda reglersystemen – olycksrisk!
Observera
  • För att ABS och ASR ska fungera utan störningar måste alla fyra hjulen ha likadana däck. Olika rullomkrets hos däcken kan medföra en oönskad reducering av motoreffekten.
  • När de beskrivna systemen reglerar kan det uppstå arbetsljud.
  • Vid monteringen av taklasthållarna på takrelingen anpassas ESC-systemet via en sensor till den ändrade tyngdpunkten som kan bli följden av den extra belastningen.