Audi A3  Start och körning  Varmt och kallt  Värme-/klimatanläggning
Gäller för bilar: med automatisk klimatanläggning
Med vridreglagen ställer man in temperaturen och fläkten. Funktionerna slås på och av genom tryck på knapparna. Dioden i respektive knapp lyser vid påslagen funktion.
Bakruteuppvärmningen Länk och stolvärmen Länk beskrivs separat.
Automatisk klimatanläggning
Vi rekommenderar att du trycker på AUTO-knappen och ställer in temperaturen på 22 °C. Den automatiska klimatanläggningen håller helautomatiskt den en gång inställda temperaturen konstant. För att uppnå detta reglerar anläggningen automatiskt temperaturen hos den utströmmande luften, fläktvarvtalet och luftfördelningen. Vid värmedrift kopplar fläkten om till ett högre varvtal först när kylvätskan har uppnått en tillräcklig temperatur, med undantag för funktionen Entfrosten (Avfrostning).
A/C Slå på/av kylningen
Kyldriften slås på/av med ett tryck på A/C-knappen. Vid avslagen kylning kyls och avfuktas inte luften. Det kan då bli imma på rutorna. Vid kalla yttertemperaturer slås kyldriften av automatiskt.
AUTO Aktivera/inaktivera automatisk drift
Automatikdriften slås på när man trycker på AUTO-knappen. Så snart du trycker på en knapp som påverkar ventilationen slås AUTO-driften av. Automatikdriften skapar konstanta temperaturer i kupéutrymmet. Lufttemperaturen, luftmängden och luftfördelningen regleras automatiskt. Om du vid automatisk drift trycker kort på knappen AUTO aktiveras ”eco”-driften*1). Vid ”eco”-drift* justeras alla inställningar en aning, vilket ger minskad bränsleförbrukning. ”eco”-läget* visas på manöverenhetens display med eco. När du trycker igen på AUTO-knappen lämnas ”eco”-läget*.
/ Ställa in temperatur
Temperaturen kan ställas in separat för förar- och passagerarsidan med de två vridreglagen. Temperaturen kan ställas in på mellan +16 °C och +28 °C. Utanför detta område visas LO eller HI på klimatanläggningens display. I båda ändlägena arbetar klimatanläggningen kontinuerligt med maximal kyl- respektive värmeeffekt. Då sker ingen temperaturreglering.
Synkronisering: genom att trycka i 2 sekunder på knappen AUTO överför man förarsidans temperatur till passagerarsidan. Detta gäller ända tills passagerarsidans temperaturinställning ändras.
Ställa in fläkt
För att förhindra att rutorna immar igen, bör fläkten alltid vara påslagen minst i läge I. Du kan manuellt anpassa den luftmängd som kommer från fläkten efter dina önskemål. För att fläkten ska regleras automatiskt, tryck på AUTO-knappen.
Ställa in luftfördelning
Luftfördelningen ställs in med knapparna , och . För att luftfördelningen skall regleras automatiskt, tryck på AUTO-knappen.
De runda luftmunstyckena i framsätet kan justeras Länk.
För att undvika imma på de främre sidorutorna vid fuktigt väder, rekommenderar vi att du öppnar sidomunstyckena, vinklar dem åt sidan och väljer läge ”Spot”.Länk.
För värme till baksätesutrymmet finns golvmunstycken under framstolarna, och i ändan av mittkonsolen finns inställbara luftmunstycken.
Slå på/av avfrostningen
Imma och frost på vindrutan och sidorutorna försvinner snabbast möjligt. Luftmängden är maximal och strömmar till största delen ut ur munstyckena under framrutan. Cirkulationsdriften slås av. Temperaturregleringen sker automatiskt. I inställning slås kylan A/C på automatiskt beroende på omgivningstemperaturen.
Genom att trycka på AUTO-knappen slås avfrostningen av.
Slå på/av cirkulationsluft
Cirkulationsluften kan antingen aktiveras manuellt eller automatiskt*.
  • För att manuellt aktivera/inaktivera cirkulationsluften: tryck på knappen . Om den är aktiverad tänds lysdioden.
  • Automatisk* cirkulationsluftsdrift: aktivera cirkulationsluftsautomatiken via MMI. Välj: knappen MENU > Car > styrknappen Systeme* > Klima (Klimatanläggning) > Umluftautomatik(Cirkulationsluftsautomatik). Den för diesel- och bensinavgaser optimerade luftkvalitetssensorn slår automatiskt på/av cirkulationsdriften, alltefter föroreningshalten i uteluften.
Vid cirkulationsdriften cirkuleras och filtreras luften i kupéutrymmet. Därmed förhindras i stort sett att förorenad luft tränger in i kupéutrymmet utifrån. Vi rekommenderar att du slår på cirkulationsdriften när du kör genom en tunnel eller står i en bilkö VIKTIGT!.
Genom att trycka på knappen  eller AUTO eller slås cirkulationsdriften av.
Vid backning med kall motor slås cirkulationsluften på.
VIKTIGT!
Du bör inte ha cirkulationsdriften påslagen någon längre tid, eftersom ingen friskluft tillförs och rutorna då kan imma igen, speciellt om kylanläggningen är avstängd - olycksrisk!
1) Denna funktion är inte tillgänglig på alla landsutföranden.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.