Audi A3  Start och körning  g-tron  Naturgasdrift
Din bil kan drivas med komprimerad naturgas CNG (Compressed Natural Gas) och bensin. Växling mellan driftlägena sker automatiskt.
Användning av komprimerad naturgas (CNG)
Bilar med naturgasmotor får enbart drivas med bensin, CNG, e-Gas eller biometan.
Andra bränslen såsom flytande naturgas LNG (Liquefied Natural Gas), gasol LPG (Liquefied Petroleum Gas) VIKTIGT! och hytan (blandning av vätgas och metan) Se upp! får ej användas.
Naturgaskvalitet och -användning
Naturgas indelas i två bränsletyper: gas av H-typ och gas av L-typ.
Gas av H-typ innehåller en större andel metan och har därmed ett högre värmevärde än gas av L-typ. Ju högre värmevärde en naturgas har, desto lägre blir förbrukningen.
Inom en och samma bränsletyp kan metanandelen och värmevärdet variera. Alltså kan bilens förbrukning variera även vid drift med enbart en av naturgastyperna.
Naturgastypen fastställs automatiskt. Bilens motorstyrning anpassar sig efter de olika naturgastyperna. I och med detta kan båda naturgastyperna blandas i bränsletanken. Det är därför inte nödvändigt att köra slut på allt bränsle i naturgastanken innan naturgas av den andra typen fylls på.
Säker användning av naturgas
Vid gaslukt eller misstanke om läckage i naturgassystemet gäller följande VIKTIGT!:
 • Stanna omedelbart.
 • Släck genast cigaretter.
 • Slå av tändningen.
 • Öppna alla dörrar och bagageluckan, så att bilen vädras ur ordentligt.
 • Avlägsna alla gnist- och brandutlösande föremål från bilen eller stäng av dem.
 • Kör ej vidare om det fortsätter att lukta gas!
 • Anlita sakkunnig hjälp. Åtgärda felet.
VIKTIGT!
 • Om gaslukt, som förekommer i bilen eller i samband med tankning, ignoreras kan allvarliga skador uppstå.
 • Vidta de ovan nämnda åtgärderna vid gaslukt Länk.
 • Lämna riskområdet.
 • Kontakta räddningstjänsten vid behov.
 • Naturgas är högexplosiv och lättantändlig. Felaktig hantering av naturgas kan orsaka olyckor, svåra brännskador och andra typer av skador.
 • Bilen är inte avsedd för användning med flytande naturgas (LNG) eller gasol (LPG) och får under inga omständigheter tankas eller köras med dessa bränsletyper. Flytande gas kan orsaka en explosion i naturgasbehållaren och leda till allvarliga skador!
Se upp!
Bilen är inte avsedd för användning med hytan och får under inga omständigheter tankas med denna bränsletyp. Hytan kan orsaka omfattande skador på motor och bränslesystem.
Anvisning
Låt en auktoriserad verkstad kontrollera naturgassystemet regelbundet, enligt serviceplanen.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.