Audi A3  Spuštění motoru a jízda  e-tron  Hybridní pohon plug-in
Všeobecně
Hybridní pohon plug-in je koncept pohonu, kterým lze volit mezi dvěma druhy pohonu, mezi elektrickým a spalovacím motorem, nebo je kombinovat.
Všechny práce na vysokonapěťovém systému smějí provádět pouze vyškolení technici pro vysoké napětí a pouze autorizované odborné servisy podle směrnic firmy Audi.
Vysokonapěťový systém se skládá z těchto vysokonapěťových komponent: vysokonapěťového akumulátoru, výkonové elektroniky, elektromotoru, vysokonapěťového kompresoru klimatizace, vysokonapěťového topení, systému nabíjení a nabíjecí zdířka, jakož i oranžové vysokonapěťové kabeláže.
Vysokonapěťový akumulátor
Vysokonapěťový akumulátor se nachází pod zadními sedadly vozidla a řidič nemusí provádět u něho žádnou údržbu. Další informace k vysokonapěťovému akumulátoru najdete v Odkaz.
POZOR!
Napětí vysokonapěťového systému je životu nebezpečné! Dotyk poškozených vysokonapěťových komponent může mít za následek smrtelný zásah proudem. Součásti vysokonapěťového systému jsou označené štítkem, který varuje před vysokým napětím.
  • Nikdy neprovádějte práce na oranžových vysokonapěťových kabelech nebo na vysokonapěťových komponentách. Práce na vysokonapěťovém systému smějí provádět pouze odborné servisy, které jsou k těmto pracím oprávněné.
  • Nikdy nepoškoďte, neměňte, nedemontujte nebo neodpojujte od vysokonapěťového systému oranžový vysokonapěťový kabel.
  • Nikdy neprovádějte v blízkosti vysokonapěťových komponent a vedení žádné práce s nástroji, které snižují napětí, způsobují deformace, s nástroji s ostrými hranami nebo s tepelnými zdroji.
  • Při každé práci na vysokonapěťovém systému a vysokonapěťových komponentách dodržujte směrnice společnosti Audi.
POZOR!
Při provozu na elektrický pohon produkuje vozidlo výrazně méně klidového, jízdního a provozního hluku než při běžícím spalovacím motoru. Ostatní účastníci dopravy, jako jsou chodci nebo děti, nemusí proto vozidlo v elektrickém režimu vůbec slyšet nebo jej mohou jen těžko slyšet a vnímat. To může vést k nehodám a zraněním, např. v klidných zónách, při manévrování s vozidlem nebo při zpětné jízdě.
POZOR!
Vozidlo ve stavu pohotovosti Odkaz při vloženém jízdním stupni nikdy nenechávejte bez dozoru. Vozidlo se může rozjet („plazení“), přestože je spalovací motor vypnutý, protože elektromotor je i nadále v provozu. To může způsobit nehody a těžká nebo i smrtelná zranění. Jakmile se vozidlo přepne do stavu pohotovosti, objeví se krátce na displeji sdružených přístrojů stavové hlášení e-tron READY a ručka na powermetru ukazuje READY Odkaz.
  • Před opuštěním vozidla se ujistěte, že je volicí páka v poloze P a zapalování je vypnuté.
Upozornění!
  • Při silném dosednutí podlahou vozidla může dojít k poškození vysokonapěťového systému. Dojeďte neprodleně k některému z odborných servisů a nechte vozidlo zkontrolovat.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.