Audi MMI  Navigatiesysteem  Navigeren  Meer instellingen
Geldt voor wagens: met navigatiesysteem
Kies de toets NAV > keuzetoets Instellingen.
Routecriteria
Dynamische navigatie: bij ingeschakelde dynamische filevermijding (Aan) wordt de route op basis van verkeersinformatie automatisch aangepast. Als de MMI geen alternatieve route berekent, ondanks dat u dynamische filevermijding aan gekozen heeft en op de geplande route een file is gemeld, is de door het navigatiesysteem berekende alternatieve route tijdrovender dan het geschatte tijdsverlies door de file.
Routetype: kies een korte, snelle of zuinige (eco) route.
Autosnelweg1)/Vignet1)/Tolweg1)/Tunnel1)/Veerboot1)/Per spoor1): als het navigatiesysteem autosnelwegen, tolwegen, wegen waar een vignet verplicht is, tunnels, veerboten of trajecten per spoor niet moet meenemen bij de berekening van de route, kunt u de functie Mijden instellen. Bij de optie Vignet kan ook worden ingesteld, voor welke landen u een vignet bezit.
Bepaalde uren gestremd: met de functie Mijden worden op bepaalde uren gesloten wegen (bv. voetgangerzones) van de routeberekening uitgesloten. Met auto beslist de MMI op basis van in de navigatiegegevens opgeslagen vermeldingen, of de op bepaalde tijden gesloten weg in de berekening van de routegeleiding betrokken kan worden.
Periodiek gestremd: met de functie Mijden worden in bepaalde periodes gesloten wegen (bv. wegen over een bergpas) van de routeberekening uitgesloten. Met auto bepaalt de MMI op basis van in de navigatiegegevens opgeslagen vermeldingen of de in bepaalde seizoenen gesloten weg in de berekening van de routegeleiding kan worden opgenomen.
HOV lanes2)3): met de functie Mijden worden HOV rijstroken van de routeberekening uitgesloten. Met allow leidt de MMI u over HOV rijstroken en toont deze op de kaart.
Kaartkleuren
Dag/Nacht: de kaart wordt met een lichte of donkere achtergrond weergegeven.
Auto: bij het inschakelen van de verlichting wisselt de kaartkleur van dag naar nacht.
Kaarttype
Reisdoel: de kaart toont het reisdoel en is naar het noorden gericht.
2D-rit/2D-Noord: de actuele wagenpositie wordt weergegeven. De kaart is in rijrichting of naar het noorden gericht.
3D Rit: bij ingeschakelde functie wordt de actuele wagenpositie op een driedimensionele kaart weergegeven en in rijrichting georiënteerd. Bij een schaalgrootte vanaf 100 km wordt de kaart naar het noorden gericht.
Overzicht: de totale route vanaf de wagenpositie tot het reisdoel wordt op de kaart weergegeven. De kaartschaal is afhankelijk van de lengte van de route. De kaart is naar het noorden gericht.
Kaartweergave
Standaard Link
Google Earth Link
Verkeer Link
Kaartinhoud
Verschillende typen kaartinhoud, zoals verkeersinformatie, favorieten of restaurants, kunnen wel () of niet weergegeven worden.
Extra kaartinfo
Voorwaarde: de routegeleiding is gestart Link.
Route-info: tijdens de routegeleiding worden maximaal drie komende manoeuvres met berekende afstand en tijdstip weergegeven -9- Afb. 1. Daarnaast worden de weg waar u nu rijdt, aanstaande manoeuvres, verkeersinformatie of bijzondere reisdoelen voor de actuele route weergegeven. De eerstvolgende manoeuvre staat in de onderste regel.
Overzichtskaart: de totale route vanaf de wagenpositie tot het reisdoel wordt in de extra kaartinfo weergegeven.
Uit: er wordt geen extra kaartinfo weergegeven.
Kruispuntkaart
Bij ingeschakelde (Aan) functie wordt bij aanstaande manoeuvres in de extra kaartinfo tijdelijk een detailaanzicht van het kruispunt weergegeven.
Autom. zoom
Aan: de schaal van de kaart wordt afhankelijk van de bereden wegklasse (autosnelweg, provinciale weg, overige weg) automatisch gekozen, zodat u altijd een optimaal overzicht over het verdere wegenverloop heeft. Bij aanstaande manoeuvres wordt de kaartschaal automatisch verkleind voor een betere detailweergave. Het zoomen wordt in het kaartmenu aan de zijkant -2- Afb. 1 weergegeven.
Kruispunt: bij actieve routegeleiding wordt bij aanstaande manoeuvres tijdelijk op een meer gedetailleerde schaal ingezoomd, ter verduidelijking van het wegenverloop.
Uit: de door u ingestelde kaartschaal wordt permanent behouden.
Online verkeersgegevens*
De functie Online verkeersgegevens is af fabriek ingeschakeld (aan). Via de functie uit kunt u de ontvangst van online verkeersgegevens op elk moment uitschakelen.
Licentie online verkeersgegevens*
Indien de functie Verkeersinformatie online nog niet is geactiveerd resp. opnieuw moet worden geactiveerd, kies en bevestig dan Online verkeersgegevens activeren. Is de licentie geactiveerd, dan wordt in dit menu de geldigheid en datum van het verlopen van de licentie weergegeven.
Bij ingeschakelde functie Herinnering licentiegeldigheid (Aan) wordt drie maanden voor het aflopen van de licentiegeldigheid een aanwijzing op het MMI-scherm weergegeven.
Indicatie tankstation
Wanneer de brandstofmeter onder de reservemarkering komt, verschijnt bij ingeschakelde functie (Aan) een aanwijzing. Door de aanwijzing te bevestigen wordt een lijst met tankstations in de nabije omgeving weergegeven. Bij selectie van een tankstation wordt de routegeleiding vanaf de actuele wagenpositie berekend.
Snelh.indicatie4)
De weergave van de maximumsnelheid op snelwegen, autowegen en regionale wegen kan, indien in de navigatiegegevens opgenomen, worden in- of uitgeschakeld (Aan/Uit).
Gesproken navigatie-aanwijzing
Gespr. nav.-aanw.: de navigatiemeldingen kunnen Volledig of Verkort worden gegeven. Met de functie Verkeer worden alleen gesproken meldingen over verkeersopstoppingen op uw route weergegeven. Bij Uit worden geen navigatiemeldingen weergegeven.
Gesprok. nav.-aanwijz. bij tel.gesprek: navigatiemeldingen tijdens een telefoongesprek kunnen in- () en uitgeschakeld worden.
Volume entertainment: zie Link
Volume gespr. nav.-aanwijz.: zie Link
Favorieten wissen
Opgeslagen favorieten kunnen afzonderlijk of allemaal tegelijk worden gewist.
Laatste reisdoelen wissen
De laatst ingegeven reisdoelen worden automatisch opgeslagen. Deze kunnen afzonderlijk of allemaal tegelijk worden gewist.
myAudi bijzondere reisdoelen wissen
De reisdoelen die u vanaf uw myAudi-account in uw MMI heeft geïmporteerd, worden automatisch opgeslagen. Deze kunnen afzonderlijk of allemaal tegelijk worden gewist.
Presentatiemodus
De Presentatiemodus kan u helpen bij het effectief plannen en samenstellen van een rit, met gebruikmaking van kaartinhouden en routecriteria. U kunt handmatig een Huidige positie overnemen, wanneer u bijvoorbeeld een route vanaf een andere positie dan uw huidige positie wilt laten berekenen. Om de routegeleiding te simuleren, kunt u de Presentatiemodus starten.
Aanwijzing
Meer informatie over de licentie online verkeersgegevens kunt u vinden op www.audi.com/connect of opvragen bij uw Audi Partner.
1) Deze functie wordt in Mexico niet aangeboden.
2) Deze functie is alleen in de markt Mexico beschikbaar.
3) High occupied vehicle
4) Geldt alleen voor wagens zonder weergave maximumsnelheid met camera.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.