Audi A3  Wnętrze samochodu  System informowania kierowcy  Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej
Dotyczy samochodów: z systemem informowania kierowcy i z kierownicą wielofunkcyjną
System informowania kierowcy jest obsługiwany za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej.
Na wyświetlaczu, obok informacji z komputera samochodowego (komputer 1, 2 i program wydajności) mogą się również pojawiać informacje pozostałych systemów.
Który poziom (komputer samochodowy 1, 2 albo program wydajności) jest aktualnie pokazany na wyświetlaczu, można rozpoznać po podniesionym , albo po pistolecie dystrybutora .
Pojawia się nagłówek -A- rys. 3, kiedy tylko dotknięty zostanie przycisk -1- rys. 1 w kierownicy wielofunkcyjnej.
Zasada obsługi
Włączyć zapłon. Pokazana zostaje ostatnio wybrana funkcja.
Aby przełączać między nagłówkami, należy nacisnąć przycisk -1- w lewo/w prawo rys. 1.
Aby wywołać dalsze treści na dole/w górze, należy obrócić pokrętłem menu -2- w dół/w górę.
Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć pokrętło menu -2-.
Aby wywołać funkcję rezerwowanego przycisku w kierownicy, należy nacisnąć przycisk -4-. Dalsze informacje można znaleźć w Link.
Wywołanie Funkcje samochodu
Przyciskiem -1- wybrać pierwszy nagłówek.
Nacisnąć przycisk -3-. Pojawia się menu Funkcja samochodu rys. 2.
Aby wybrać jeden z punktów menu, obracać i naciskać pokrętłem menu -2-.
Zerowanie wartości
W menu Funkcje samochodu wybrać punkt Komputer samochodowy lub Program wydajności.
Wybrać wartość w dowolnym komuterze samochodowym albo w programie wydajności.
Aby wyzerować wartości w danej pamięci, nacisnąć pokrętło menu -2- i przytrzymać przez jedną sekundę.
Ponowne wywołanie lampek kontrolnych i informacji tekstowych
Naciskać przycisk -1-, aż pojawi się nagłówek .
Nagłówek  jest widoczny tylko, kiedy wystąpiła awaria.
Zapamiętywanie funkcji pod rezerwowanym przyciskiem kierownicy
Wybrać: przycisk MENU > Car > przycisk sterujący Systemy* > Ustawienia systemowe > Wypełnienie przycisków w kierownicy.
Nagłówek jest widoczny tylko, kiedy wyświetlana jest co najmniej jedna lampka kontrolna/informacja tekstowa.
Informacja
  • W wersjach samochodów do niektóych krajów, jednostki miary mogą się różnić.
  • Jeżeli akumulator został odłączony, wartości w pamięci ulegną usunięciu.
  • Informacje na temat programu wydajności Link.
  • Pozostałe opisy dotyczące kierownicy wielofunkcyjnej można znaleźć w instrukcji obsługi MMI*.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.