Audi A3  Uruchomienie i jazda  Ogrzewanie i chłodzenie  Układ ogrzewania i klimatyzacji
Dotyczy samochodów: z układem ogrzewania/wentylacji lub z ręcznie sterowanym układem klimatyzacji
Funkcje są sterowane pokrętłami i przyciskami. Dioda LED w odpowiednim przycisku świeci się, kiedy funkcja jest włączona.
Ogrzewanie tylnej szyby  Link i ogrzewanie siedzenia  Link zostaną opisane osobno.
Ręcznie sterowany układ klimatyzacji*
Dla uzyskania przyjemnego klimatu zaleca się:
  • w ciepłych porach roku tak nastawiać temperaturę, aby była niższa tylko o kilka stopni od temperatury zewnętrznej
  • moc dmuchawy nastawić umiarkowanie
  • strumienia powietrza nie kierować bezpośrednio na osobę
  • wyloty powietrza w razie potrzeby nastawić na „pośrednio“ Link
A/C Włączanie/wyłączanie trybu chłodzenia*
Układ chłodzenia działa tylko po włączeniu dmuchawy. Przy wyłączonym trybie chłodzenia, powietrze nie jest chłodzone ani osuszane. W ten sposób szyby mogą zaparować. Przy niskich temperaturach zewnętrznych układ chłodzenia wyłącza się automatycznie.
Nastawianie dmuchawy
Aby uniknąć zaparowania szyb, dmuchawę należy pozostawić włączoną na niższym zakresie. Przy zaparowanych szybach zalecane jest nastawienie wyższego zakresu dmuchawy i nastawienie pokrętła w połozeniu .
/ Nastawianie temperatury
Temperaturę można nastawiać pokrętłem w małych zakresach.
Nastawianie strumieni powietrza i wylotów powietrza
Pokrętłem , , i można nastawiać strumienie powietrza Ustawienie między  i zapewnia w większości sytuacji przyjemną atmosferę.
W położeniu , przednia szyba i szyby boczne zostają rozmrożone lub osuszone możliwie szybko. Zamknięty obieg powietrza zostanie wyłączony, można go jednak ponownie ręcznie uaktywnić naciskając przycisk .
Okrągłe wyloty powietrza są regulowane w kokpicie Link.
Aby w wilgotnej porze roku uniknąć zaparowania przedniej szyby, zaleca się otworzyć boczne wyloty powietrza, odchylić je na bok i wybrać ustawienie „Spot“ Link.
W celu ogrzewania tyłu samochodu, pod przednimi siedzeniami znajdują się wyloty w podłodze.
Włączanie i wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza
W zamkniętym obiegu powietrza, powietrze we wnętrzu samochodu jest cyrkulowane i filtrowane. W ten sposób, w znacznej mierze układ zabezpiecza przed dostępem zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza samochodu. Podczas przejazdu przez tunele albo w korkach ulicznych, najlepiej włączyć zamknięty obieg powietrza OSTRZEŻENIE.
Zamknięty obieg powietrza zostaje wyłączony w położeniu rozmrażania .
OSTRZEŻENIE
Zamkniętego obiegu powietrza nie należy pozostawiać włączonego przez dłuższy czas, ponieważ wtedy nie dopływa świeże powietrze i przy już włączonym układzie chłodzenia* szyby mogą ulec zaparowaniu - niebezpieczeństwo wypadku!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.