Audi MMI  Underhållning  Lyssna på radio
Välj knappen RADIO > styrknappen Einstellungen (Inställningar).
Beroende på inställt frekvensband (FM, AM*, DAB*) kan följande inställningar väljas:
Ljudinställningar
Meddelanden*1)
Trafikradio (TP): Trafikmeddelanden kan tas emot och släppas fram via FM oberoende av inställt frekvensband. Via funktionen DAB och FM kan trafikmeddelanden släppas fram i DAB*-bandet från båda frekvensband. Om t.ex. inga trafikmeddelanden finns tillgängliga från den inställda DAB*-kanalen tas de emot från FM-bandet. På TP-symbolen -11- Bild 1 kan du se om trafikradion är aktiverad (läge ein) Länk.
DAB-meddelanden*: Vid aktiverade DAB-meddelanden (läge ein) släpps information fram från den inställda kanalen (t.ex. nyheter, väderleksinformation).
Meddelandevolym: Se Länk
TP-symbol
Betyder
Visas
Trafikradion är påslagen och trafikmeddelanden läses upp.
Nedtonad
Funktionen Trafikradio är aktiverad. Trafikmeddelanden kan dock inte tas emot.
Visas inte
Trafikradion är avstängd (läge aus).
Kanalbevakning (FM, DAB*)1)
ein (på): Radiomottagaren försöker byta till en alternativ frekvens vid försämrad mottagningskvalitet. Under ett mottagningsavbrott på FM- eller DAB*-bandet växlas det automatiskt i bakgrunden till en alternativ kanal om den är tillgänglig.
aus (Av): Byte till en alternativ frekvens är avaktiverat. Den inställda kanalfrekvensen förblir inställd och mottagningen försvinner eventuellt. Efter ett kanalbyte kopplas kanalbevakningen automatiskt in igen.
Mellan lokalradiokanaler (FM)1)
Förutsättning: Kanalbevakningen är aktiverad (läge ein).
De olika lokalradioområdena försörjs av en eller flera sändare som sänder lokalradioprogram med varierande innehåll. Radion växlar till alternativfrekvenser för den aktuella lokalradion vid aktiverad funktion .
L-band (DAB*)
För DAB-radion finns det två frekvensband: Band III och L-bandet. Ensembler på Band III sänder i regel rikstäckande (Band III används i Sverige). Band III-sändningarna kan alltid tas emot. I vissa regioner sänds DAB i frekvensområdet L-band. När funktionen är inkopplad mottas kanaler även från L-bandet.
Kanalsortering (FM)1)
A-Z: Kanalerna visas i alfabetisk ordningsföljd på kanallistan. Radiokanaler med variabla kanalnamn är listade i slutet av den alfabetiska kanalsorteringen, radiokanaler utan kanalnamn visas sist i listan.
Grupp: Radiokanalerna visas grupperade efter program-id på kanallistan. Radiokanaler utan kanalnamn visas sist i listan.
Kanalernas placering (DAB*)
A-Z: Kanalerna visas i alfabetisk ordningsföljd på kanallistan.
Ensemble: Flera radiokanaler från ett kanalområde sammanfattas i kanallistan till en så kallad ensemble. Välj och bekräfta en ensemble för att öppna/stänga listan över radiokanaler i en ensemble. Tillgängliga underprogram* (tilläggstjänst från DAB*-radiostationer) listas under radiokanalen.
Utvidgad kanalinformation
När funktionen är aktiverad och kanal- eller minneslistan öppen visas efter cirka tio sekunder information om den inställda kanalen (t.ex. kanalnamn, artist, titel, DAB-bildspel, radiotext/DAB-bildspelstillgänglighet).
Kanalinformation
Med påslagen funktion och öppnad DAB-kanallista visas beroende på tillgång kanalinformation för den valda kanalen i kanallistan.
Radera minnespost
Förutsättning: det finns lagrade kanaler i minneslistan Länk.
Du kan radera sparade kanaler enskilt eller alla på en gång.
Anvisning
Vid aktiverad funktion Verkehrsfunk (Trafikradio) eller DAB Durchsagen* (DAB-meddelanden) avbryts återgivningen under ett meddelande. Du kan avbryta meddelandet genom att kort trycka på på-/avslagningsknappen.
1) Den funktionen erbjuds inte på den mexikanska marknaden.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.