Audi MMI   Navigace   Navigovat  Další nastavení
Platí pro vozidla: s navigačním systémem
Zvolte: tlačítko NAV > ovládací tlačítko Nastavení.
Výpočet navádění k cíli se řídí různými kritérii.
Kritéria trasy
Dynamická navigace: při zapnuté funkci dynamického objíždění dopravní zácpy se trasa automaticky upravuje podle informací TMC o dopravě. Pokud MMI nevypočítává trasu objížďky, ačkoliv byla aktivována funkce dynamického objíždění dopravní zácpy (zap) a na plánované trase byla hlášena dopravní zácpa, znamená to, že systémem vypočtená trasa objížďky je časově náročnější než předpokládaná časová ztráta při průjezdu dopravní zácpou.
Alternativní trasy: je-li funkce zapnutá, zobrazují se až tři návrhy tras a jejich vlastnosti se zobrazují na displeji MMI v boční nabídce trasy. Po přepnutí do zobrazení mapy je trasa, která byla vypočtena podle vámi nastavených kritérií trasy, zvýrazněná. Otáčením a stisknutím ovladače můžete zvolit možný průběh alternativní trasy.
Typ trasy: zvolte variantu trasy krátká, rychlá nebo ekonomická.
Dálnice/Dálniční známka1)/Placené úseky/Tunely1)/Trajekt/Autovlak1): pokud navigační systém při výpočtu trasy nemá použít placené dálnice a silnice, tunely, trajekty nebo přepravu po železnici, můžete nastavit funkci bez.
Denní uzávěra: funkcí bez jsou z výpočtu trasy vyloučeny ulice (např. pěší zóny), které jsou uzavřené po určitou denní dobu. Je-li aktivována funkce auto, rozhodne MMI na základě záznamů uložených v navigačních údajích, zda uzavřené silnice v určitou denní dobu mohou být do výpočtu navádění k cíli zahrnuty.
Sezónní uzávěra: funkcí bez jsou z výpočtu trasy vyloučeny silnice (např. horské průsmyky), které jsou uzavřené sezónně. Je-li aktivována funkce auto, rozhodne MMI na základě záznamů uložených v navigačních údajích, zda sezónně uzavřené silnice mohou být do výpočtu navádění k cíli zahrnuty.
Barvy mapy
Den/Noc: mapa se zobrazuje na světlém/tmavém pozadí.
Auto: při zapnutí světla se barva pozadí mapy přepne z denního na noční zobrazení.
Orientace mapy
K severu2): mapa je orientovaná na sever.
Ve směru jízdy: mapa je orientovaná ve směru jízdy. Od měřítka 100 km se mapa zobrazuje pro snadnější přehled s orientací na sever.
Auto: v měřítku do 5 km se mapa zobrazuje s orientací ve směru jízdy. V měřítku větším než 5 km se mapa zobrazuje s orientací na sever.
Typ mapy
Cíl: cíl je označen cílovým praporkem. Na mapě se zobrazuje cíl jízdy a je orientovaná na sever.
Pozice 2D: zobrazuje se aktuální poloha vozidla. Orientace mapy odpovídá nastavení v nabídce Orientace Odkaz.
Pozice 3D: při zapnuté funkci se aktuální poloha vozidla zobrazuje na trojrozměrném modelu krajiny a orientace mapy ve směru jízdy se nastaví automaticky. Od měřítka 100 km se mapa zobrazuje s orientací na sever. Zobrazení existujících trojrozměrných modelů měst je v měřítku od 30 m - 100 m, trojrozměrné pozoruhodnosti se zobrazují v měřítku 30 m - 200 m.
Přehled: na mapě se zobrazuje celý úsek od polohy vozidla až k cíli. Měřítko mapy závisí na délce zobrazovaného úseku. Mapa je orientovaná na sever.
Obsah mapy
Obsah mapy, jako např. dopravní informace, oblíbené nebo restaurace můžete v zobrazení mapy zapnout /vypnout.
Funkce v nabídce Obsah mapy závisí na zvoleném zobrazení mapy Odkaz.
Doplňková mapa
Při zapnuté funkci se během navádění k cíli zobrazují na displeji MMI tři nejbližší změny směru jízdy s vypočtenou vzdáleností a časem dojezdu -9- Obr. 1.
Navíc se zobrazí silnice, kterou právě jedete, nejbližší manévr, dopravní informace nebo zvláštní cíle na aktuální trase.
Bezprostředně následující jízdní manévr se zobrazuje v nejspodnější části tabulky.
Automatický zoom
zap: měřítko mapy je automaticky zvoleno v závislosti na třídě silnice (dálnice, silnice 1. třídy, ostatní silnice), kterou právě projíždíte. Při bezprostředně následujících jízdních manévrech se měřítko mapy pro detailní pohled automaticky zmenší.
Křižovatka: během aktivního navádění k cíli se před blížícím se manévrem přechodně přiblíží na podrobnější měřítko pro lepší orientaci průjezdu silnice.
vyp: vámi nastavené měřítko mapy zůstává permanentně zachováno.
Pokyn k čerpání pohonných hmot
Pokud je ukazatel zásoby paliva pod značkou rezervy, objeví se při zapnuté funkci upozornění. Potvrzením tohoto upozornění se zobrazí seznam čerpacích stanic nacházejících se v okolí. Při výběru čerpací stanice se vypočítá navádění k cíli z aktuální polohy vozidla.
Ukazatel rychlosti
Pokud navigační data obsahují údaje o nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích, rychlostních a státních silnicích, lze ukazatel zapnout/vypnout.
Navigační hlášení
Navigační hlášení mohou být kompletní nebo zkrácené. Jestliže funkci vypnete, nejsou vydávána žádná navigační hlášení.
Stisknutím tlačítka Obr. 2 může systém vydat hlasový pokyn.
Navigační hlášení během telefonního hovoru
Navigační hlášení mohou být během telefonního hovoru zapnutá /vypnutá.
Smazat poslední cíle
Cíle, které jste zadávali jako poslední, se automaticky uloží. Můžete je vymazat jednotlivě nebo všechny najednou.
Prezentační režim
Režim demo přispívá k efektivnímu plánování cesty zobrazením obsahu mapy nebo kritérií pro trasu. Nastavit počáteční bod lze ručně v případě, že se např. úsek cesty, který chcete propočítat, liší od polohy vozidla. Abyste mohli simulovat navádění k cíli, spusťte Režim demo.
1) Tato funkce není na trhu v Mexiku v nabídce.
2) Pouze u map typu 2D

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.