Audi RS Q3   Obsluha   Automatická převodovka  S tronic
Na displeji sdružených přístrojů se zobrazuje poloha volicí páky a zařazený jízdní stupeň Obr. 1.
Zapněte zapalování.
V závislosti na zařazené a požadované poloze převodovky je nutné zámek volicí páky uvolnit Odkaz.
Volicí páku nastavte do požadované polohy. Zařazená poloha převodovky se zobrazuje v kulise řazení.
Zámek volicí páky
Zámek volicí páky brání tomu, abyste nedopatřením zařadili některou polohu převodovky a vozidlo se nechtěně rozjelo. Z tohoto důvodu je nutné při zařazení určité polohy převodovky stisknout tlačítko na volicí páce Obr. 2 a/nebo sešlápnout brzdový pedál.
Abyste mohli u běžícího motoru a stojícího vozidla zařadit některou z poloh převodovky, je nutné sešlápnout brzdový pedál. Na obrázku jsou barevně vyznačeny polohy, ve kterých je nutno stisknout tlačítko ve volicí páce Obr. 2.
Pokud plynule přeřadíte z dopředného chodu D na zpětný chod R, volicí páka se nezablokuje. To vám např. umožňuje „vyhoupat“ zapadlé vozidlo. Pokud je volicí páka při nesešlápnutém brzdovém pedálu v poloze N déle než asi 2 sekundy, zámek volicí páky se zamkne.
Pokud zámek volicí páky nezaaretuje, je vadný. Aby se zabránilo samovolnému rozjetí, je přerušen pohon. Abyste volicí páku opět odaretovali, sešlápněte brzdový pedál a zařaďte polohu P nebo N. Nyní můžete volit jiné polohy převodovky.
Pojistka klíčku zapalování*
Klíček lze po vypnutí zapalování vytáhnout ze spínací skříňky pouze tehdy, je-li volicí páka v poloze P. Je-li klíček zapalování vytažený, je volicí páka zajištěná v poloze P.
P – parkovací pojistka
V této poloze jsou hnací kola zablokovaná. Parkovací pojistku vkládejte pouze u stojícího vozidla POZOR!. Polohu převodovky P zařaďte stisknutím tlačítka na volicí páce a zvolte polohu P.
Parkovací pojistku lze uvolnit pouze při běžícím motoru a sešlápnutém brzdovém pedálu. Pro uvolnění parkovací pojistky stiskněte tlačítko na volicí páce a zvolte požadovanou polohu převodovky.
R – zpětný chod
V této poloze je zařazen zpětný chod. Zpětný chod vkládejte pouze u stojícího vozidla a při volnoběžných otáčkách POZOR!. Abyste mohli zařadit polohu převodovky R, stiskněte tlačítko na volicí páce, sešlápněte brzdový pedál a zvolte polohu R.
Při běžícím motoru svítí v poloze převodovky R zpětné světlo.
N – neutrál (volnoběh)
V této poloze je převodovka ve volnoběhu. Polohu převodovky N zařaďte stisknutím tlačítka na volicí páce a zvolte polohu N.
D/S – permanentní poloha pro dopřednou jízdu
V poloze D/S může být převodovka provozována buď v normálním režimu D nebo ve sportovním režimu S. Zvolený jízdní režim se zobrazí na displeji sdružených přístrojů.
V normálním režimu D volicí páky převodovka automaticky volí vhodný převodový poměr. Ten závisí na zatížení motoru, rychlosti vozidla a způsobu jízdy.
Sportovní režim S volte pro sportovní jízdu. Plně se využívají výkonové rezervy motoru. Při akceleraci se může řazení jednotlivých stupňů projevovat charakteristickými zvuky.
Při řazení polohy D/S z polohy N, pokud rychlost vozidla nepřesáhne 2 km/h, popř. když vozidlo stojí, je nutno sešlápnout brzdový pedál POZOR!.
POZOR!
  • Vozidlo může popojíždět i při vypnutém zapalování.
  • Při volbě všech jízdních poloh (kromě P) je nutné vozidlo přibrzďovat, neboť ani při volnoběžných otáčkách není přenos síly zcela přerušen – vozidlo se „plazí“.
  • U stojícího vozidla nesmíte v žádném případě omylem přidat plyn. Vozidlo se za určitých okolností okamžitě rozjede i tehdy, je-li zapnutá parkovací brzda - nebezpečí nehody!
  • Během volby polohy převodovky u stojícího vozidla s běžícím motorem nikdy nepřidávejte plyn - nebezpečí nehody!
  • Nikdy neopouštějte vozidlo s běžícím motorem a zařazeným jízdním stupněm. Pokud ho musíte opustit, pevně zatáhněte parkovací brzdu a zařaďte parkovací pojistku P.
  • Za jízdy nikdy neřaďte polohu převodovky R nebo P - nebezpečí nehody!
  • Než otevřete vy nebo jiná osoba kapotu motorového prostoru, zařaďte polohu P převodovky a zapněte parkovací brzdu - nebezpečí nehody! Respektujte bezpečnostní pokyny Odkaz.
Poznámka
  • Pokud za jízdy omylem zařadíte polohu N, před zařazením polohy D, resp. S uberte plyn a počkejte, až motor dosáhne volnoběžných otáček.
  • Při přerušení elektrického napájení nelze v poloze P volicí pákou pohybovat. V tomto případě je možné páku nouzově odblokovat Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.