Audi MMI   Obsługa  Ustawienia systemowe
Wybrać: przycisk MENU > Ton.
Przycisk sterujący Nawigacja*
Poziom głośności zapowiedzi Nav/Obniżenie poziomu głośności Entertainment: poziom głośności zapowiedzi nawigacyjnych w trakcie aktywnego prowadzenia do celu. Obniżenie poziomu głośności Entertainment oznacza, że podczas aktywnej sygnalizacji podczas parkowania lub zapowiedzi nawigacyjnej, poziom głośności odtwarzania audio zostaje chwilowo obniżony.
Zapowiedź Nav: patrz Link
Zapowiedź Nav podczas połączenia telefonicznego: patrz Link
Przycisk sterujący Entertainment
Program o ruchu drogowym: patrz Link
Poziom głośności programu o ruchu drogowym: poziom głośności komunikatu drogowego można nastawiać obracając pokrętło sterujące.
Przycisk sterujący Telefon*
Wybór sygnału dzwonka: patrz
Poziom głośności sygnału dzwonka/Poziom głośności rozmowy telefonicznej: poziom głośności dowolnego sygnału dzwonka/poziom głośności rozmowy telefonicznej można nastawiać obracając pokrętło sterujące.
Przycisk sterujący Systemy
Poziom głośności systemu dialogu słownego: poziom głośności informacji słownych można nastawiać obracając pokrętło sterujące.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.