Audi MMI  Komunikace  Telefonování  Další nastavení
Zvolte: tlačítko TEL > ovládací tlačítko Nastavení
Nastavení telefonu
Nastavení hlasitosti1): přes funkci Volací tón se přehrají různé volací tóny. Zvolené vyzvánění uložíte stisknutím ovladače. Pro nastavení Hlasitost vyzvánění/Citlivost mikrofonu/Hlasitost zpráv viz Odkaz.
Nastavení sítě: zvolte pod Přihlášení automaticky do mobilní sítě vašeho provozovatele nebo zvolte přihlášení manuálně ze seznamu dostupných sítí. Pod Volba sítě lze zvolit sítě dostupné na aktuálním stanovišti. Tato funkce je k dispozici pouze, když je pro Přihlášení nastavena možnost manuálně.
Nastavení PIN (SIM): zapnutím Automatické zadání PIN (SIM) se PIN (SIM) použité karty SIM po prvním zadání automaticky uloží do MMI. V MMI je možné uložit PIN (SIM) čtyř různých karet SIM. Vypnutím funkce se všechny v MMI aktuálně uložené PIN (SIM) vymažou. Pokud je zapnuta funkce Automatické zadání PIN (SIM), nezobrazí se žádný Dotaz na PIN (SIM). Nastavením Dotaz na PIN (SIM) aktivovat se systém po každém zapnutí dotazuje na PIN (SIM). Při nastavení Deaktivovat se při zapnutí nezobrazí žádný Dotaz na PIN (SIM). Nastavení Automatické zadání PIN (SIM) není v tomto případě zohledněno. Některé karty SIM nepřipouštějí vypnutí funkce Dotaz na PIN (SIM). Pod Změnit PIN (SIM) můžete změnit PIN své karty SIM. Nejdříve zadejte existující PIN (SIM). PIN (SIM) může obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Nový PIN (SIM) je nutné z bezpečnostních důvodů zadat dvakrát a pak je uložen na kartě SIM.
Číslo hlasové schránky: přes zadávací pole Číslo je možné přes MMI touch nebo spellerem zadat, resp. upravit číslo hlasové schránky. Přes funkci Smazat číslo hlasové schránky se uložené číslo hlasové schránky vymaže.
Sériové číslo (IMEI): zobrazí se sériové číslo telefonního modulu zabudovaného v MMI.
Volby hovoru
Přesměrování hovorů: je možné aktivovat/deaktivovat přesměrování příchozích hovorů na vaši hlasovou schránku nebo na jiné telefonní číslo.
Čekající hovor: je možné aktivovat/deaktivovat upozornění (zvukový signál) na příchozí hovor během probíhajícího telefonního hovoru.
Poslat vlastní číslo: je možné aktivovat/deaktivovat posílání telefonního čísla spolu s odchozím voláním. Nastavením V závislosti na síti se použije s provozovatelem sítě mobilních telefonů smluvně dohodnuté nastavení. Nastavení se vztahuje pouze na nabídku Telefon v MMI. Respektujte, že po přerušení spojení Bluetooth platí nastavení vašeho mobilního telefonu.
Bluetooth
Ovládání přístroje: přístroje Bluetooth spárované s MMI se zařadí do seznamu. Aktivně připojené přístroje jsou označeny symbolem Bluetooth. Pokud chcete přepnout mezi funkcemi Hlasitý telefon a Audioplayer, zvolte u stojícího vozidla přístroj Bluetooth a změňte profil přes funkci Spojit. Funkcí Odpojit lze připojený přístroj Bluetooth odpojit. Chcete-li spárované přístroje vymazat jednotlivě, zvolte přístroj a vymažte ho funkcí Smazat zařízení Bluetooth. Funkcí Hledat nové přístroje se vyhledají a nalistují všechny přístroje Bluetooth, které jsou v dosahu přístroje.
Bluetooth: je-li funkce zapnutá, objeví se na displeji MMI symbol Bluetooth. Viditelnost MMI pro přístroje Bluetooth lze zapnout/vypnout přes nastavení viditelné/neviditelné. Bluetooth spojení již spárovaného přístroje je přesto, i při vypnuté viditelnosti, možné. Aby nebylo MMI pro jiné viditelné, je nutné Bluetooth po ukončení párování nastavit jako neviditelné. Bluetooth je možné vypnout. Spojení Bluetooth pak není možné.
Audioplayer: abyste mohli audioplayer Bluetooth zvolit jako zdroj v nabídce Média Odkaz, je nutné funkci zapnout. Pokud audioplayer Bluetooth nepoužíváte, vyloučíte problémy v nabídce Telefon nebo Média vypnutím funkce Audioplayer.
Jméno MMI: zobrazuje se jméno Bluetooth MMI (např. „Audi MMI 2613“) a je možné ho změnit.
Spojení
Síťové připojení (WLAN)
Nastavení zpráv
Středisko zpráv: zobrazí se telefonní číslo střediska zpráv vašeho provozovatele sítě. Pokud není ještě žádné číslo uloženo, můžete zadat telefonní číslo střediska zpráv spellerem. Další informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
Licence diktování zpráv: pokud ještě nebyla funkce aktivována, resp. pokud musí být znovu aktivována, zvolte Aktivovat diktování zpráv. Pokud je licence aktivována, zobrazí se vám v nabídce platnost licence a datum vypršení platnosti licence. Před ukončením platnosti licence můžete v MMI nastavit varování.
Prohlášení o souhlasu s dikt. zpráv: abyste mohli používat funkci Diktovat zprávy Odkaz, je nutné potvrdit prohlášení o souhlasu. Ujistěte se, že všichni uživatelé vozidla s tímto prohlášením souhlasí.
Poznámka
  • S MMI může být spárováno více mobilních telefonů, ale pouze jeden z nich může být ve spojení s MMI aktivní.
  • Aby bylo možné všechny spárované přístroje vymazat, je možné funkci Bluetooth vrátit na tovární nastavení Odkaz.
1) V závislosti na připojeném mobilním telefonu

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.