Audi MMI  Navigace  Navigovat  Další nastavení
Platí pro vozidla: s navigačním systémem
Zvolte: tlačítko NAV > ovládací tlačítko Nastavení.
Kritéria trasy
Dyn. objížďka: při zapnuté funkci dynamického objíždění dopravní zácpy se trasa automaticky upravuje podle dopravních informací. Pokud MMI nevypočítává trasu objížďky, ačkoliv byla aktivována funkce dynamického objíždění dopravní zácpy (zap.) a na plánované trase byla hlášena dopravní zácpa, znamená to, že systémem vypočtená trasa objížďky je časově náročnější než předpokládaná časová ztráta při průjezdu dopravní zácpou.
Typ trasy: zvolte variantu trasy krátká, rychlá nebo ekonomická (eco).
Dálnice1)/Dálniční známka1)/Placené úseky1)/Tunely1)/Trajekt1)/Autovlak1): pokud navigační systém při výpočtu trasy nemá použít placené dálnice a silnice, tunely, trajekty nebo přepravu po železnici, můžete nastavit funkci bez. U možnosti Viněta je lze navíc nastavit, pro které země máte vinětu zakoupenou.
Denní uzávěra: funkcí bez jsou z výpočtu trasy vyloučeny ulice (např. pěší zóny), které jsou uzavřené po určitou denní dobu. Je-li aktivována funkce auto, rozhodne MMI na základě záznamů uložených v navigačních údajích, zda uzavřené silnice v určitou denní dobu mohou být do výpočtu navádění k cíli zahrnuty.
Sezónní uzávěra: funkcí bez jsou z výpočtu trasy vyloučeny silnice (např. horské průsmyky), které jsou uzavřené sezónně. Je-li aktivována funkce auto, rozhodne MMI na základě záznamů uložených v navigačních údajích, zda sezónně uzavřené silnice mohou být do výpočtu navádění k cíli zahrnuty.
HOV lanes2)3): funkcí bez jsou z výpočtu trasy vyloučeny jízdní pruhy HOV. Funkcí allow Vás MMI vede po jízdních pruzích HOV a zobrazuje je na mapě.
Barvy mapy
Den/Noc: mapa se zobrazuje na světlém/tmavém pozadí.
Auto: při zapnutí světla se barva pozadí mapy přepne z denního na noční zobrazení.
Typ mapy
Cíl: na mapě se zobrazuje cíl a mapa je orientovaná na sever.
2D ve sm. jízdy/2D k severu: zobrazuje se aktuální poloha vozidla. Mapa je orientovaná ve směru jízdy nebo na sever.
3D ve sm. jízdy: při zapnuté funkci se aktuální poloha vozidla zobrazuje na trojrozměrné mapě a s orientací ve směru jízdy. Od měřítka 100 km se mapa zobrazuje s orientací na sever.
Přehled: na mapě se zobrazuje celý úsek od polohy vozidla až k cíli. Měřítko mapy závisí na délce zobrazovaného úseku. Mapa je orientovaná na sever.
Zobrazení mapy
Standard Odkaz
Google Earth Odkaz
Doprava Odkaz
Obsah mapy
Obsah mapy, jako např. dopravní informace, oblíbené nebo restaurace můžete v zobrazení mapy zapnout /vypnout.
Doplňková mapa
Předpoklad: navádění k cíli je zahájeno Odkaz.
Informace o trase: během navádění k cíli se zobrazují až tři nejbližší jízdní manévry s vypočtenou vzdáleností a časem dojezdu -9- Obr. 1. Navíc se zobrazí silnice, kterou právě jedete, nejbližší manévry, dopravní informace nebo zvláštní cíle na aktuální trase. Bezprostředně následující jízdní manévr se zobrazuje v nejspodnějším řádku.
Přehledová mapa: celý úsek se zobrazuje od polohy vozidla až k cíli na doplňkové mapě.
Vyp.: na displeji se nezobrazují žádné doplňkové mapy.
Mapa křižovatek
Při zapnuté funkci se u následujících jízdních manévrů zobrazuje v doplňkové mapě detail křižovatky.
Automatický zoom
zap: měřítko mapy je automaticky zvoleno v závislosti na třídě silnice (dálnice, silnice 1. třídy, ostatní silnice), kterou právě projíždíte, abyste měli vždy optimální přehled o dalším průběhu silnice. Při bezprostředně následujících jízdních manévrech se měřítko mapy pro detailní pohled automaticky zmenší. Proces přibližování se zobrazuje v boční nabídce mapy -2- Obr. 1.
Křižovatka: během aktivního navádění k cíli se před blížícím se manévrem přechodně přiblíží na podrobnější měřítko pro lepší orientaci průjezdu silnice.
vyp: vámi nastavené měřítko mapy zůstává permanentně zachováno.
Dopravní data online*
Funkce Dopravní data online je z výroby zapnutá. Funkcí vyp. můžete příjem dopravních dat online kdykoliv vypnout.
Licence dopravních dat online*
Pokud ještě nebyla funkce dopravní informace online aktivována, resp. pokud musí být znovu aktivována, zvolte a potvrďte Aktivovat dopravní data online. Pokud je licence aktivována, zobrazí se vám v nabídce platnost licence a datum vypršení platnosti licence.
Je-li zapnutá funkce Upozornění na platnost licence, zobrazí se na displeji MMI upozornění tři měsíce před uplynutím platnosti licence.
Pokyn k čerpání pohonných hmot
Pokud je ukazatel zásoby paliva pod značkou rezervy, objeví se při zapnuté funkci upozornění. Potvrzením tohoto upozornění se zobrazí seznam čerpacích stanic nacházejících se v okolí. Při výběru čerpací stanice se vypočítá navádění k cíli z aktuální polohy vozidla.
Ukazatel rychlosti4)
Pokud navigační data obsahují údaje o nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích, rychlostních a státních silnicích, lze ukazatel zapnout/vypnout.
Navigační hlášení
Nav. hlášení: navigační hlášení mohou být reprodukována kompletně nebo zkráceně. Funkcí Doprava se aktivují pouze hlasové pokyny pro dopravní problémy na vaší trase. Jestliže funkci vypnete, nejsou vydávána žádná navigační hlášení.
Navigační hlášení při telefonování: navigační hlášení mohou být během telefonního hovoru zapnutá/vypnutá.
Hlasitost entertainmentu: viz Odkaz
Hlasitost navigačního hlášení: viz Odkaz
Smazat oblíbený cíl
Uložené oblíbené cíle mohou být vymazány jednotlivě nebo všechny najednou.
Smazat poslední cíle
Cíle, které jste zadávali jako poslední, se automaticky uloží. Můžete je vymazat jednotlivě nebo všechny najednou.
Mazání zvláštních cílů myAudi
Cíle, které jste importovali do svého účtu myAudi ve svém MMI, se automaticky ukládají. Můžete je vymazat jednotlivě nebo všechny najednou.
Prezentační režim
Prezentační režim přispívá k efektivnímu plánování jízdy zobrazením obsahu mapy nebo kritérií pro trasu. Nastavit stanoviště lze ručně v případě, že se např. úsek cesty, který chcete propočítat, liší od polohy vozidla. Abyste mohli simulovat navádění k cíli, spusťte Prezentační režim.
Poznámka
Další informace k licenci na dopravní data online najdete na webu www.audi.com/connect (www.audi.de/connect) nebo v některém ze servisů Audi.
1) Tato funkce není na trhu v Mexiku v nabídce.
2) Tato funkce je dostupná pouze v Mexiku.
3) High occupied vehicle
4) Platí pouze pro vozidla bez na kameře závislého ukazatele maximální povolené rychlosti.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.